Bolagsordning

Antagen 2020-05-27

 1 Firma

Aktiebolagets företagsnamn är Ivisys AB. Bolaget är publikt (publ).

 • 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm (län), Stockholm (kommun).

 • 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt och indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom teknisk utveckling,

produktion och marknadsföring av automatiserade kvalitets- och kontrollprodukter samt därmed

förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 700 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

 • 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

 • 7 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 • 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering via post och inrikestidningar och genom att

kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom

annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

 • 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap

28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen

till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän

helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen

före stämman.

 • 10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 • 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justerare;
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 1. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 3. Val av styrelse och revisor;
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

 • 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

 • 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett

avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den

som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara

behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).