Complementary information: IVISYS receives three new orders from Atlas Copco, TC Tech and DP patterning

Press release IVISYS AB 556998-4981 15 June 2018 IVISYS has received three new orders from three different clients; the total worth is approximately 660 TSEK. These orders will influence the Q2 and Q3 results of 2018. The first order is for a new client where the vision system will be an integrated part of DP […]

IVISYS AB receives order from Octapharma in Sweden

Press release IVISYS AB 556998-4981 31 May 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order from the Swedish subsidiary of Octapharma, a Swiss-based pharmaceutical company with multiple factories worldwide. The order is for a vision system, which picks, inspects and subsequently sorts items based on the inspection’s outcome. The order includes hardware and software components. […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IVISYS AB (PUBL)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-05-28 Idag, den 28 maj 2018, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Beslut om apportemission samt förvärv av […]

Report on the results of IVISYS AB’s Annual General Meeting

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 28 May 2018 Today, the 28th of May, 2018, IVISYS AB’s (‘IVISYS’) Annual General Meeting was convened. Below is a summary of the results. All resolutions were passed with the required majority. Allocations of profits or loss according to the adopted balance sheet The AGM decided that no dividend will be […]

SE press release: IVISYS AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-05-14 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) – Rörelsens intäkter uppgick till 1 941 (1 052) KSEK. – Rörelseresultatet uppgick till -601 (-1 317) […]

SE press release: Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-04-27 Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 11:00-12:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp. Inregistrering inleds kl. 10:30. Deltagande För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 22 […]