IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-02-24

Helår (2019-01-01 – 2019-12-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 9 115 (6 726) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -13 379 (-12 400) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,90 (-1,02) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 30,5 (29,5) %.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 2 594 (1 127) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 832 (-7 037) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,17 (-0,56) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 12 894 807 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

Året 2019 har kännetecknats av stora förandringar för IVISYS, framförallt överflyttningen av resurser och personal från Danmark till Sverige vilket varit en förutsättning för att få en effektiv produktion framöver. Vi har haft stora utmaningar beträffande produktionen av inneliggande order under året, men med våra samlade resurser i Stockholm kommer vi att väsentligt förbättra vår förmåga beträffande leveranseffektivitet.

Koncentrationen till Stockholm har även medfört att vi parallellt med befintliga order kunnat utveckla ett antal nya mycket avancerade produkter med stor potential bland annat för IKEA och Nobel Biocare.

Vi har också under året anpassat vår personalstyrka så att vi skall kunna hantera de service- och produktionsbehov som kommer att medfölja serieleveranser till bland annat ovan nämda kunder, vi har dessutom flyttat in i nya lokaler som skall klara vår planerade expansion.

Vårt fokus framöver kommer nu att gå från att hantera sammanslagningen av IVISYS och Image Control Systemes (idag Ivisys Sweden AB) och  dess leveranser av äldre projekt till att sälja vårt nya sammanslagna produktsortiment baserat på vår uppgraderade IVISYS Pro-mjukvara, vilken kommer att kunna konfigureras för att användas i IVISYS samtliga standardsystem framgent. Detta kommer också att öka vår produktionskapacitet väsentligt samt ge oss resurser till att vidareutveckla nya och befintliga produkter och därigenom hålla vår position som teknikledande i våra huvudbranscher.

Finansiellt tog vi ett steg tillbaka 2019, bland annat på grund av att vi ökat kostnadsbilden med nyanställningar, omstrukturering samt kostnader för koncentrationen av bolaget till Stockholm, dock ökade vi omsättningen med 35%, vilket vi inte är nöjda med men som vi är övertygade om kommer förbättras väsentligt med vår nya produktportfölj.

Glädjande är att IVISYS fortsatt kunnat stärka sin position även under det fjärde kvartalet. I november erhöll vi en av årets största ordrar, från ICA Gruppen, av två IVISYS Pallet Inspector, leveransen som är den första av vår nyutvecklade produkt ”IVISYS Pallet Inspector” kommer nu under våren att anpassas till ICA:s krav för att levereras innan sommaren. Pallet Inspector är en unik produkt som kommer att ersätta den manuella och mekaniska kontroll som nu utförs och är vår första produkt där vi använder ny teknik såsom Deep Learning.

Årets intensiva försäljningsarbete av IVISYS Pallet Inspector har resulterat i starkt intresse från ett flertal andra aktörer, primärt i Sverige, men  även i Tyskland, Frankrike och England, som följer vår första leverans med stort intresse. Detsamma gäller IVISYS Logistic Inspector, som skall visas på LogiMat i Stuttgart i Mars. En lösning som i princip alla som skickar och mottar gods på pall kan ha ett värde av. Dessa två produkter, utgör tillsammans med vår IVISYS Tray Inspector vårt erbjudande till logistikföretag generellt.

Inom några månader skall jag lämna över taktpinnen till vår nya VD Stefan Bohman, som med sin gedigna industribakgrund skall ta IVISYS från ett renodlat utvecklingsbolag till serieproducerade bolag med vår nya produktportfölj. Det är en resa vi alla ser fram emot och tror kommer att göra IVISYS till en av de större spelarna inom Optisk inspektion. Själv kommer jag att fokusera på den tekniska utvecklingen och att ta fram nya lösningar till våra kunder vilket är det jag brinner för.

Det händer mycket som talar för IVISYS. Från flera håll har vi under året kunnat läsa om ett kontinuerligt ökat krav på automatisering och tillförlitlig kvalitetskontroll inom industrin, och vi är stolta över att alltfler stora aktörer vänder sig till oss eftersom vi kan leverera robusta lösningar med tekniska lösningar som ligger i den absoluta toppen. Våra lösningar minskar inte bara risker utan bidrar även till en mer effektiv produktion för våra kunder. Vår målbild – att sälja, tillverka och underhålla våra egenutvecklade standardprodukter – är därför oförändrad även om den tagit något längre tid att realisera.

Året 2020 ser mycket lovande ut för IVISYS då vi redan intecknat repeat order bland annat för Nobel Biocare (GoodTech) och Logevo/IKEA, så vi ser fram emot det nya året med stor tillförsikt.

Mikael SjöholmVD på IVISYS AB

För fullständig rapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 Februari 2020.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.