Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-11-07

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6 521 (5 599) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 547 (-5 362) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,44) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 15,3 (53,5) %.

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 895 (1 920) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -379 (-3 009) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,23) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 12 681 083 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2019

 • IVISYS (‘IVISYS’) har erhållit en fjärde repeatorder värd cirka 80.000 EUR för ett inspektionssystem från Orkla Home Care, levererat tillsammans med en ny produktionslinje från Östrand & Hansen som kommer att vara IVISYS kund för denna leverans.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • IVISYS mottar repeat order från Logevo (del av Inter IKEA-gruppen) på en IVISYS Logistic Inspector. Ordern kommer levereras innan slutet på 2019, och kommer påverka resultatet positivt under kvartal 4, 2019.
 • IVISYS meddelar att de svenska patentmyndigheterna har utfärdat ett officiellt godkännande av patentet “Uniform Light Distribution”. Patentet definierar en metod för att optimera hur ljus fördelas över ett inspektionsområde för att få bästa möjliga ljusförhållanden vid ytavsyning av fel. Patentet har godkänts utan några anmärkningar under ansökningsprocessen, vilket indikerar patentets nyhetsvärde och att patentet sticker ut jämfört med andra patent inom jämförbara processer.
 • Styrelsen i IVISYS AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.
 • IVISYS mottar repeat order från Logevo (del av Inter IKEA-gruppen) på en IVISYS Logistic Inspector. Ordern kommer levereras innan slutet på 2019, och kommer påverka resultatet positivt under kvartal 4, 2019.
 • IVISYS meddelar att de svenska patentmyndigheterna har utfärdat ett officiellt godkännande av patentet “Uniform Light Distribution”. Patentet definierar en metod för att optimera hur ljus fördelas över ett inspektionsområde för att få bästa möjliga ljusförhållanden vid ytavsyning av fel. Patentet har godkänts utan några anmärkningar under ansökningsprocessen, vilket indikerar patentets nyhetsvärde och att patentet sticker ut jämfört med andra patent inom jämförbara processer.
 • IVISYS erhöll en order på en Shape Inspector från Gnutti Carlo. Värdet på beställningen är ca. 120.000 EUR och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020.
 • Styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission, som vid full teckning kommer bidra med 6,46 MSEK till bolaget före emissionskostnader.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

Det är mig en stor glädje att kunna publisera IVISYS första positiva resultat på ca 155 TSEK innan goodwill-avskrivningar för kvartal 3. Av resultatet kan man utläsa att vår break-even nivå är låg, när vi ser på antalet order som behövs för att täcka våra kostnader.

Under 2019 har IVISYS arbetat intensivt med integrationen av den danska verksamheten i den svenska, vilket nu är klart. Detta arbete har bland annat innefattat flytt av ett antal nyckelpersoner från Danmark till Sverige, så att vi idag har alla resurser samlat i Stockholm. Som tidigare nämnt, har alla dessa förändringar krävt både mycket tid och resurser under året, inte minst för att få färdigt ett antal tidskrävande kundprojekt, men har skapat bra förutsättningar för framtiden. Vi har investerat kraftigt i båda produktionsplanering och produktionsstyrning, vilket har lett till ett väsentligt bättre flöde i vår produktion, villket givetvis kommer gynna vår lönsamhet framåt. På ordersidan tillkommer stadigt nya långsiktiga kunder, där repeatorder och serviceavtal kan förväntas.

IVISYS har samtidigt utvecklat ett antal standardprodukter tillsammans med ett antal nyckelkunder som nu sprids ut till en bredare marknad, där starka kundreferenser påverkar säljprocessen positivt. Dessa standardprodukter är mindre tidskrävande att producera samt borgar för god möjlighet till återkommande order från befintliga kunder samt en kortare sälj- och produktionscykel framgent.

En av dessa order var repeat-ordern från IKEAs helägda dotterbolag Logevo, som på samma sätt som ordern från Goodtech/Nobel Biocare pekar mot många nya installationer över närmsta åren. 

För att finansiera de möjligheter vi ser i marknaden i närtid har styrelsen beslutat att bolaget ska genomföra en nyemission i enlighet med det mandat som gavs på årsstämman i maj.

Nu börjar det bli tydligt att IVISYS har börjat sin tillväxtresa baserat på våra standardprodukter som har varit vår strategi sedan sammanslagningen mellan ICS och IVISYS för ett år sedan.

Jag ser med stor tillförsikt på framtiden, och vill ta tillfället att tacka alla aktieägare som följer vår utveckling.

Mikael SjöholmVD på IVISYS AB

För fullständig halvårsrapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 November 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.
Produktutbudet av IVISYS standardiserade vision systemer med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.