Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-06-27

IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2, utställt i november 2016, är slut.  Genom nyttjandet av TO 2 nyemitteras 51 835 aktier och IVISYS tillförs därmed 0,24  MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om cirka 10,4 %.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

“Trots den låga teckningsgraden har vi säkrat ekonomin fram till 2018, baserat på kostnadsnivå, och nu börjar orderna bidra till likviditet,” säger Jakob Kesje, VD

Tilldelning av aktier har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 5 november 2016.

Sammantaget tillförs IVISYS 0,24 miljoner SEK i 2017, före emissionskostnader som uppgår till cirka 15 000 SEK, via nyttjandet av TO 2. Antalet aktier ökar genom företrädesemissionen från 7 836 535 till 7 888 370. Aktiekapitalet ökar genom nyttjandet av TO 2 från 1410576 till 1419906.  De nya aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm i juli 2017.

Efter företrädesemissionen kommer Kesje Holding ApS att vara ägare till 36,2 procent av aktierna i Bolaget medan Chehaiber Holding ApS kommer att vara ägare till 27,3 procent av aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Rådgivare

Aktieinvest FK AB
SE-11389 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 (0) 8-5065 1795

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017.

 

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.