Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-02-25

IVISYS AB offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Helår (2018-01-01 – 2018-12-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 6 726 (2 349) KSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till -12 400 (-7 754) KSEK.
– Resultatet per aktie uppgick till -1,02 (-0,77) SEK.
– Soliditeten uppgick till 29,5 (90) %.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 1 127 (32) KSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till -7 037 (-2 967) KSEK.
– Resultatet per aktie uppgick till -0,56 (-0,26) SEK.

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 10 540 608 stycken 2018, samt till 11 123 875 stycken för Q4 2018.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Rörelsens intäkter ökade med nästan 300 % jämfört med 2017. Resultat och försäljning påverkades negativt av bl.a. ändrad tillämpning avseende resultaträkning för pågående order och utvecklingskostnader m.m. i samband med införlivningen av IVISYS Sweden AB. Även om IVISYS redovisar ett negativt resultat för perioden på -7 037 KSEK har likviditeten enbart förändrats med -1 075 KSEK i samma period.

MÅLSÄTTNING FÖR 2019

Nettoomsättning under 2019 om minimum 20,0 MSEK
Resultat före avskrivningar (EBITDA) på 4,0 MSEK.
Inneliggande order till fakturering (inklusive LOI) per den 4 februari 2019 uppgick till strax över 10 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 IVISYS meddelar att per den 4 februari 2019 har Bolaget inneliggande order till fakturering om strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Då återstår 10,0 MSEK för att uppnå tidigare publicerad mål på 20,0 MSEK för helåret 2019.
 IVISYS erhåller en första order kombinerad med en avsiktsförklaring värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska leverera ett antal installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett automationsföretag utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal automatiserade inspektionsceller.
 IVISYS erhåller en repeatorder på en Implant Inspector till Nobel Biocare, liknande de två redan installerade system hos Nobels tillverkningsanläggning i Karlskoga. Ordervärdet är över 40.000 Euro och kommer att påverka Q1 av 2019.
Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018
 IVISYS erhåller en order från Gnosjö Automatsvarvning avseende en uppgradering av ett befintligt IVISYS-system för att utöka produktionskapaciteten med cirka 50 procent.
 IVISYS meddelar att ytterligare serviceavtal från existerande kunder gör att serviceintäkterna nu uppgår till över 1 MSEK per år.
 IVISYS offentliggör finansiell målsättning för 2019. Målsättningen är en omsättning på minimum 20,0 MSEK under 2019 med ett tillhörande resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar.
 IVISYS meddelar att CTO Moatasem Chehaiber lämnar sin position som CTO i IVISYS. Anledningen är att han vill ägna sig åt nya utvecklingsprojekt. Moatasem Chehaiber kommer att sitta kvar i IVISYS styrelse.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

”Låt mig först konstatera att jag är långt ifrån nöjd med det ekonomiska utfallet under det andra halvåret 2018. Utmaningen i att integrera IVISYS unika programvara med IVISYS Swedens AOI-expertis samtidigt som vi har färdigställt ett antal ingångna, mycket komplexa, utvecklingsprojekt har varit större än vi har kunnat föreställa oss. Dessutom har vi har tagit tillfället i akt att rensa vår balansräkning, i syfte att framgent ge IVISYS de bästa möjligheterna att visa kvartalsvisa vinster och inte dra historiska utvecklingskostnader med oss. Vi har också passat på att ta de nödvändiga integrationskostnader som en sammanslagning av två närstående men olika teknologiska plattformar har krävt, inklusive de personalmässiga anpassningar som varit naturliga.

Under hösten har vi anställt högkompetent personal inom AI och utvecklat viktiga komponenter inom AI, så att våra unika lösningar i framtiden också kan erbjudas med ”deep learning”- och ”machine learning”-funktionalitet. Detta efterfrågas som en väsentlig komponent i industrin där investeringar i digitalisering och Industry 4.0 är den generella målbilden. Vår första dedikerade leverans av en AI-lösning baseras på ”deep learning” och kommer ingå som del av en uppgradering av ett befintligt system till kund i Danmark nu i mars månad.

Under senaste perioden har vi haft fokus på att bygga upp vår produktionskapacitet beträffande lokaler och personal för att klara förväntad serieproduktion av i första hand vår Implant Inspector, men också övriga standard- produkter. För att styrka försäljningen av standardsystem har vi startat uppbyggnad av testanläggningar för att visa potentiella kunder Tray Inspector, Shape Inspector och Pallet Inspector i vårt showroom. Detta är produkter som vi ser stort intresse för på många ställen (exempelvis har vi för närvarande 16 Tray Inspector system i produktion hos kunder i Norden).

För att ta tillmötesgå den ökade efterfrågan på serviceavtal, har vi påbörjat automatiserade övervakningssystem, så att vi kan följa kundernas system på distans, ge feedback, samla data m.m. Därför har vi också anställt och kommer anställa ytterligare servicepersonal för att styrka just vår serviceverksamhet.

Utöver dessa många tilltag inom utveckling och integration har IVISYS under året tagit flera viktiga kliv framåt, både genom förvärvet av dotterbolaget ICS Image Control Systems AB (namnändrat till IVISYS Sweden AB) som bidragit
med flera större affärer och genom att stärka Bolagets finanser genom ett konvertibelt lån från kapitalstarka svenska investerare.

Med förvärvet av IVISYS Sweden AB förstärktes IVISYS på flera plan, exempelvis genom ökad produktionskapacitet, större kundbas, nya kompetenser och erfarenheter samt omsättning med kraftig tillväxtpotential. I samband med förvärvet tillträdde även undertecknad som ny VD för koncernen, tidigare VD, Jakob Kesje, tillträdde som ny styrelseordförande. Fokus sedan förvärvet har varit att öka koncernens omsättning och vi har ingått avtal kring ett flertal större affärer.

Framgångarna under 2018 innebär att vi har satt nya målsättningar för 2019. Målsättningen är att koncernen ska omsätta minst 20 MSEK under 2019 med ett resultat före avskrivningar om 4 MSEK. Per den 4 februari 2019 har IVISYS fastställt värdet av inneliggande order till strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Det återstår i dagsläget att säkra ytterligare minst 10 MSEK i order till fakturering innan utgången av 2019 för att hålla tidigare publicerade omsättningsmål, vilket kvarstår som lägsta uttalade målsättning. Jag ser optimistiskt på målsättningarna och de bekräftar vår syn på marknadens storlek och utveckling samt även den produktportfölj som vi erbjuder.

Jag ser varmt fram emot det kommande verksamhetsåret och jag är optimistisk kring att vi under 2019 kommer att nå våra målsättningar samt på ett framgångsrikt sätt stärka koncernens tillväxt. Tack till alla aktieägare som följer vår resa!”

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

För fullständig bokslutskommuniké, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: ca@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industri produktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0 tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.