IVISYS AB OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2019

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande

IVISYS AB

556998-4981

2019-05-13

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 938 (1 941) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 723 (-601) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,41 (-0,06) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 34,7 (89,5) %.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 11 909 536 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Kvartalets resultat belastades av riktade kostnader mot nyutveckling av nya produkter, och försenade leveranser av inneliggande order, vilket kommer gynna andra kvartal 2019.

MÅLSÄTTNING FÖR 2019

Nettoomsättning under 2019 inom 16,0-20,0 MSEK
Resultat före avskrivningar (EBITDA) på 1,0-4,0 MSEK.
Inneliggande order (inkl. LOI) till fakturering per den 13 maj 2019 uppgick till cirka 10,0 MSEK.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

  • IVISYS genomför en riktad nyemission till Athanase Industrial Partner (”Athanase”) som tillför Bolaget cirka 6,6 MSEK. Athanase tar även över IVISYS tidigare lån om 4,5 MSEK och Athanase kommer den 29 februari 2020 att äga rätt att konvertera lånet till aktier på samma villkor som tidigare långivare hade.
  • IVISYS meddelar att per den 4 februari 2019 har Bolaget inneliggande order till fakturering om strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Då återstår 10,0 MSEK för att uppnå tidigare publicerad mål på 20,0 MSEK för helåret 2019.
  • IVISYS erhåller en första order kombinerad med en avsiktsförklaring värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska leverera ett antal installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett automationsföretag utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal automatiserade inspektionsceller.
  • IVISYS erhåller en repeat order på en Implant Inspector till Nobel Biocare, liknande de två redan installerade system hos Nobels tillverkningsanläggning i Karlskoga. Ordervärdet är över 40.000 Euro och kommer att påverka Q1 av 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • IVISYS kallar till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig via IVISYS hemsida (ivisys.com).

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

IVISYS har inlett det första kvartalet 2019 intensivt. Vi har lagt mycket energi på utveckling av vår produktportfölj och produkternas industrialiseringsgrad. Till följd av detta har vi tagit oss mer tid att färdigställa inneliggande order, varför dessa främst kommer bidra positivt till kvartal 2 2019. Trots de ekonomiska siffrorna ser vi bolaget i en helt annan skepnad än för ett år sedan, med tydliga produktlinjer, en stark och köpande kundkrets, tydligt intresse av att köpa våra standardprodukter i en marknad som fortfarande växer kraftigt.

Med vår låga historiska försäljning, kan vi inte annat än att se positivt på framtiden, vi kan mångdubbla försäljningen på vår marknad, och fortfarande endast utnyttja en liten del av marknaden. Det har andra sett och därför är det glädjande att vi fått Athanase som en ny stark och aktiv investerare under första kvartalet. Athanase har stor erfarenhet av att få bolag som IVISYS att växa och har fokus på ett värdeskapande för investerarna, vilket vi i ledningen, som också är bland de större ägarna, har som tydligt mål. Vi har nu fått ännu mer kompetens som stöd till att uppnå detta.

Under kvartalet har vi också rekryterat en ny CFO – Maja Johansson, Vilket gör att den finansiella styrning kommer ha en egen resurs när bolaget nu ökar i storlek och en kontinuerlig ekonomistyrning blir allt viktigare. På marknadssidan har vi under kvartalet tillfört nya resurser både inom sälj såväl som marknadsföring. Detta gör att vi kan marknadsföra våra produkter mer optimalt och öka försäljningen. Utökningen av säljstyrkan kommer fortsätta under hela 2019.

Jag ser därför fram emot att utveckla våra marknadspositioner under 2019, och successivt dubbla vår verksamhet, så fort som möjligt med våra nya resurser.

Avslutningsvis vill jag passa på att nämna att IVISYS valts ut som en nyckelspelare i Researchhunts nyligen publicerade marknadsrapport inom segmentet industriell kvalitetskontroll. IVISYS har valts ut tillsammans med stora aktörer som ABB, Honeywell och Keyence. Rapporten finns tillgänglig här: https://researchunt.com/report/global-automated-industrial-quality-control-market-size-status-and-forecast-2018-2025/ . Detta visar på att vår marknadsföring och teknik fungerar och att IVISYS produkterbjudande ses som stark och intressant för marknaden.

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

För fullständig delårsrapport, se klicka här

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, Ordförande IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com