IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av halvårsrapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande

IVISYS AB
556998-4981
2019-08-26

FÖRSTA HALVÅRET (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 626 (3 679) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 168 (-2 354) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,71 (-0,20) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 20,5 (77,5) %.
 •  

ANDRA KVARTALET (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 688 (1 738) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 445 (-1 752) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,15) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 12 488 214 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2019

 • På IVISYS årsstämma valdes en ny styrelse för bolaget, och IVISYS välkomnade två nya styrelseledamöter: Fredrik Schultz och Daniel Nyhren. Båda har omfattande kunskap inom den globala tillverkningsindustrin och kommer styrka bolaget med deras gedigna erfarenhet.
 • Vid stämman bestämdes också att IVISYS huvudkontor skall flyttas från Köpenhamn till Stockholm. Alla våra anställda i Köpenhamn har erbjudits en position i Stockholm.
 • I samband med att Sedermera slutade erbjuda stöd som certifierad rådgivare till alla sina kunder, har IVISYS bytt certifierad rådgivare. Den nya certifierade rådgivaren är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.
 • Under kvartalet mottogs ett antal mindre order från befintliga kunder. Dessa rörde sig både om utökningar av existerande anläggningar, såsom uppgraderingar och större service order. Kunder omfattade Cromtryck AB, Norsk Lastbærer Pool AS, Gnosjö Automatsvarvning och TC Tech.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • IVISYS (‘IVISYS’) har erhållit en fjärde repeatorder värd cirka 80.000 EUR för ett inspektionssystem från Orkla Home Care, levererat tillsammans med en ny produktionslinje från Östrand & Hansen som kommer att vara IVISYS kund för denna leverans.
 • Under kvartalet installerades vår första Logistics Inspector i Norge. Kunden var Logevo (del av Inter IKEA-gruppen), och ytterligare är planerade för beställning.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

Första halvåret 2019 har varit en utmanande period för IVISYS. Vi har haft flera utmaningar inom produktionen vilket har påverkat vårt resultat negativt och vi har fått revidera våra förväntningar och finansiella mål för 2019.

Produktionen av våra system är nu flyttad och koncentrerad till vårt Stockholmskontor från att tidigare funnits både  i Köpenhamn och i Stockholm, vilket kommer forenkla verksamheten beträffande logistik och projektplanering.

Under senaste halvåret har vi haft fokus på att bygga upp kärnorganisationen. Med periodens 6 nyanställda har vi stärkt upp vårt team inom produktion samt utveckling, sälj, finans och marknadsföring. Samtidigt har vi omformulerat vår strategi samt genomgått ett omfattande arbete med att strukturera upp processer för att uppnå ökad effektivitet inom produktion och sälj. Fokus ligger på försäljning av våra egenutvecklade standardprodukter vilket kommer innebära mindre kostnader för utveckling, högre lönsamhet och ett väl utvecklat kunderbjudande. Detta i kombination med ökat fokus på kontinuerlig ekonomistyrning gör att vi är på god väg att bli det bolag som vi vill vara gentemot våra investerare.

Efter periodens slut har likviditeten stärkts genom fakturering av leveranser och långfristiga lån, så att bolaget anses säkrat finansiering fram till årets slut, med förväntan om ytterligare förbättring under hösten.

Med ökade säljinsatser bland annat genom att en ny säljare anställts så har vi kunnat ökat vår offerering väsentligt på våra standardsystem vilket vi förväntar kommer resultera i ett flertal order under Q3 och Q4, där vi redan har motttagit den första ordern rörande en repeatorder till Orkla Home Care. Sedan maj månad har närmare 50 nya offerter på standardlösningar skickats ut, med ett sammantaget värde om närmare 50,0 MSEK, som i sin tur ger möjligheter till repeat-order. Inneliggande order ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal.

Den snabba automatiseringen av tillverkningsindustrin idag gör att dessa också ställer högre krav på flexibilitet av våra system beträffande generering av statistisk data, koppling till SCADA system mm. Detta har gjort att vi påbörjat arbetet att göra vår IVISYS Pro mjukvara mer flexibel och därmed kunna minska tiden från order till leverans. Vi räknar med att den nya plattformen kommer att ingå i våra system med start i Q3.

Vi har även påbörjat arbetet med att bygga upp vår serviceorganisation både beträffande markservice och vår nya offline serviceplattform IVISYS Cloud Mine som är ett AI baserat övervakningssystem som kommer att kunna övervaka våra kundsystem dygnet runt, preliminär lansering räknar vi med i Q4.

Under perioden har vi även lanserat vår nya webbplats. Vår marknadsföringsavdelning har skapat en ny webbplats som speglar värdena för IVISYS: kompetens, innovation samtidigt som vi erbjuder enkla lösningar. Den nya layouten har redan bidragit till ökat antal besökare på webbplatsen.

Inom senaste kvartalet har vi också belönats med titeln ”Top 10 Machine Vision Solution Supplier in Europe 2019” vilket utöver äran också medför marknadsföring av IVISYS i tidningen ‘Manufacturing Technology Insight’. Tidigare har sådanna artiklar och priser bidragit till kontakt med större globala tillverkningsföretag som senare blivit våra kunder.

Sammantaget väntar vi oss mycket god utväxling av den gångna periodens förändringsarbete och jag är övertygad om att IVISYS nu har det som krävs för att generera både tillväxt och lönsamhet med successiv positiv resultatpåverkan.

Det har varit en utmanande och svår period men vi ser nu att förutsättningarna är på plats för att fortsatt åstadkomma det vi eftersträvat, ett IVISYS som växer på en växande marknad.

Slutligen skulle jag vilja tacka vår kompetenta personal för deras värdefulla insats under det senaste halvåret. De har jobbat hårt, och jag har stort förtroende för vårt team och vår verksamhet.

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

För fullständig halvårsrapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.

Telefon: +46 707 55 95 51

E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade vision systemer med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.