Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-09-14

Till följd av en felskrivning angavs i pressmeddelandet avseende kallelse till extra bolagsstämma, som offentliggjordes den 14 september 2017, att styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden inom en period på 2 år från stämman. Rätt er att styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Förutom denna rättelse gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet den 14 september 2017.

Nedan ses en rättad och korrekt version av pressmeddelanden

 

Kallelse till extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ.)

Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 2 oktober 2017 kl. 10:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp, Sverige. Registrering börjar kl. 9:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 27 september 2017, och dels anmäla sig till Bolaget senast onsdag den 27 september 2017.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd onsdag den 27 september 2017 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på den extra bolagsstämman görs per post till IVISYS AB, IVISYS AB, Smedjevägen 2B, SE-230 53 Alnarp 49, eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats www.ivisys.com.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringsmän

4) Godkännande av dagordning

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Bemyndigande om nyemission av upp till 3 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner

7) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

6 – Bemyndigande om nyemission av upp till 3 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp om 113 400 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att erbjuda strategiska partners delägarskap, möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Vissa uppgifter

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 7 888 427.

Alnarp i september 2017

Styrelsen

IVISYS AB (publ)

 

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

“-Det är med syftet att ge bolaget möjlighet till ytterligare och snabbare expansion som vi söker bemyndigande att öka vårt kapital. För att organisatoriskt kunna motsvara och möta upp kring företagets positiva utveckling i form av flera och störra kunder samt ökat antal ordrar kan vi behöva att snabbt öka våra resurser för att inte hamna i längre leveranstider än vi önskar. Att öka antalet aktier, ger även möjlighet att bjuda in strategiska partners i ägarkretsen och att överväga möjliga förvärv som ytterligare kan stärka bolaget framgent, både med resurser, teknologier och kunder.” säger Jakob Kesje, VD IVISYS.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

 

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017.

 

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.