Press Release
IVISYS AB
556998-4981
26 februari 2019

 

IVISYS AB (“IVISYS”, ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission om 1 883 450 aktier och tillförs härigenom cirka 6,6 MSEK. Tecknare i nyemissionen är Athanase Industrial Partner (”Athanase”).

Därutöver tar Athanase över det existerande lånet på 4,5 MSEK, och tidpunkten för möjlig konvertering flyttasfram till 29 februari 2020. Vid detta tillfälle har Athanase möjlighet till att konvertera lånettill aktier på samma villkor som tidigare långivare hade.

Teckningskursen på 3,5 SEK per aktie har fastställts av bolagets styrelse, baserat på en genomsnittskurs på aktien över senaste 30 dagers handel med avdrag av 10 % rabatt, samt det rådande marknadsintresset.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt har varit att attrahera en större professionell investeraresom utöver att bidra med finansiering ocksåkan stödja bolagets utveckling framåt båda med kompetens och erfarenhet.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för finansiering av Bolagets fortsatta tillväxt med fokus på försäljningen av IVISYS unika standardprodukter.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 1 883 450 aktier från 11 177 083 aktier till 13 060 533 Aktier. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 14,4 procentbaserat på det totala antalet aktier och röster i IVISYS efter nyemissionen.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER

“Det är glädjande för mig och för bolaget att kunna bjuda Athanase Industrial Partner välkomna som delägare i IVISYS. IVISYS har kommit långt på kort tid, men ett bolag som vårt har alltid behov av stöd och hjälp på vägen för att nå de höga mål vi har ställd oss. Därför ser jag fram emot samarbetet med Athanase, och det stöd som de kan erbjuda, inte bara finansiellt på vägen, men speciellt den kompetens och erfarenhet inom bolagsutveckling som Athanase har visat på historiskt”, säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.

 

DANIEL NYHREN, PARTNER, ATHANASE KOMMENTARER

“Vi är under en längre tid intresserat oss för IVISYS, då bolaget ligger inom en aktuell och intressant marknad i stark tillväxt. Nu har bolaget också visat att deras egenutvecklade produkter går att sälja i större antal till krävande kundgrupper. Det var därför glädjande för oss, att IVISYS ledning och styrelse tog väl emot vårt erbjudande om kapitaltillförsel och stöd till den kommande utvecklingen av bolaget. Vi ser att IVISYS med de rätta resurserna kan lyfta bolagets omsättning väsentligt ochvi ser fram emot detta utvecklingsarbete tillsammans med bolagets styrelse och ledning”, säger Daniel Nyhren.

 

 

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är CertifiedAdviser till IVISYS.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, Styrelsens

Ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

 

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.