Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-02-15

IVISYS offentliggör idag bokslutskommuniké för 2015 och meddelar reviderade målsättningar.

Revidering av målsättningar

IVISYS reviderar målsättningarna – bolaget förväntar sig att Q4 2016 kommer att vara det första lönsamma kvartalet och förväntar sig att nå 100 MSEK i intäkter 2018. 2018 är även förväntat att bli det år då bolaget når 200 genomförda installationer.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015–01–01 – 2015–12–31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 1 150 KSEK.

– Rörelseresultatet uppgick till -7 148 KSEK.

– Resultatet per aktie uppgick till -0,86 SEK.

– Soliditeten uppgick till 94 %.

Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 575 KSEK.

– Rörelseresultatet uppgick till -1 913 KSEK.

– Resultatet per aktie uppgick till -0,24 SEK.

IVISYS AB bildades den 16 december 2014 och har således inga jämförande siffror från föregående år (2014) att redovisa.

Definitioner
– Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 740 000 aktier per 2015-12-31.
– Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

– IVISYS tillsatte David S. Joelsen som regional sales manager.

– Första installationen såldes till Shiloh i Sverige.

– Bolaget genomförde en emission inför notering på Nasdaq First North i Stockholm. Genom emissionen tillfördes IVISYS 435 nya aktieägare och cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. 1 740 000 aktier och 870 000 teckningsoptioner nyemitterades genom emissionen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

– IVISYS noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015.

– Bolaget deltog i Hannover Messe, som är en av världens största mässor för industriteknik, där de presenterade sin senaste produkt, IVISYS Advanced Conveyer Inspection Station (MAS600XUL).

– US Patent and Trademark Office utfärdade ett officiellt godkännande av Bolagets patent för exceptionellt snabb processing inom ”object recognition and tracking”.

– Anders Svensson och Elisabeth Carlund tillsattes som sales managers.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

– Bolaget ingick partnerskap med Scape Technologies, som tillhandahåller lösningar för ”bin-picking”. Partnerskapet är en ömsesidig överenskommelse och täcker initialt Tyskland och Sverige.

– Holger Kämpfer anställdes som Installation Manager, med ansvar för installation av IVISYS system hos kunder i Europa.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015

– Giulio de Muro adderades som sales manager till bolagets försäljningsteam. Giulio har lång erfarenhet av internatonell B2B-försäljning.

– US Patent and Trademark Office utfärdade ett officiellt godkännande av Bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet täcker ett unikt och mycket snabbt sätt att söka i stora bilddatabaser, vilket är värdefullt även på många andra områden inom bildbehandling än det område som IVISYS fokuserar på idag.

– IVISYS deltog i november 2015 på Elmia-mässan i Jönköping – en av norra Europas största mässor för leverantörer inom tillverkningsindustrin och dess kunder.

– IVISYS erhöll en beställning på ett visionssystem för kvalitetskontroll från en svensk kund inom fordonsindustrin, vilken bedöms påverka bolagets resultat under fjärde kvartalet 2015 och andra kvartalet 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Bolaget reviderade sina målsättningar den 15 februari 2016. IVISYS räknar med att Q4 2016 kommer att vara det första lönsamma kvartalet och räknar med att uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor år 2018, vilket också väntas bli det år då IVISYS passerar 200 installationer.

– IVISYS har publicerat datum för sin årsstämma på sin hemsida. Årsstämman kommer att hållas den 16 maj 2016.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

2015 var ett händelserikt år för IVISYS. Den viktigaste händelsen var vår notering i mitten av april, där vår resa som ett välfinansierat, publikt aktiebolag startade. Det har varit ett nöje att uppleva det stora intresset från potentiella kunder, investerare och allmänheten som bolaget väckt – till stor del som ett resultat av vår notering på Nasdaq First North i Stockholm.

Under årets inledande månader ägnades mycket tid och energi åt att göra bolaget redo för den kommande noteringen, medan resterande del av året ägnades åt att driva målen i IVISYS tillväxtstrategi.

Som för alla bolag är framgång inom IVISYS starkt beroende av att ha rätt personal på alla positioner i bolaget, varför detta varit en av våra viktigaste prioriteringar under 2015 – att rekrytera nya talanger till vårt team. Vi har lyckats att successivt bygga upp vår personalstyrka på ett klokt sätt, att bygga upp ett team av försäljningschefer med både relevanta bakgrunder och olika möjligheter när det gäller att närma sig kunder lokalt i hela Europa.

IVISYS huvudfokus har ändå naturligtvis varit på att öka medvetenheten för våra lösningar bland potentiella kunder. I linje med vår strategi har vårt primära fokus varit att förvärva kunder inom den europeiska bilindustrin och vi arbetar konsekvent med att se till att kvalitetschefer i hela branschen blir medvetna om de lösningar vi erbjuder. Detta har vi arbetat med genom att träffa underleverantörer till fordonsindustrin i Europa samt att delta i större industri mässor.

Vid en av dessa mässor, Elmia Subcontractor som hölls i Jönköping, kunde vi presentera en ny produkt, IVISYS Robo Inspection, en integrerad bin-picker och kvalitetskontrollstation, som vi har utvecklat i samarbete med Scape Technologies. Samarbetet med Scape Technologies innefattar inte enbart gemensam utveckling av IVISYS Robo Inspection – det är även ett ömsesidigt försäljningssamarbete. Att utveckla en ram för sådana partnerskap var en av våra milstolpar vi hade som mål att uppnå under 2015. Vi ser fram emot att utveckla fler sådana partnerskap under de kommande åren.

Under 2015 tog vi också ett stort steg framåt när det gäller att skydda våra immateriella rättigheter. Vi meddelande i november om att vårt andra amerikanska patent beviljats. Patentet omfattar några av de viktigaste tillgångarna i vårt egenutvecklade bildbehandlingsprogram. Nu, med totalt två amerikanska patent, är vi väl positionerade för att fortsätta säkra våra immateriella rättigheter internationellt.

Ser man till det ekonomiska resultatet 2015 är det en naturlig återspegling av det tidiga skedet av bolaget. Ändå var vi glada att avsluta året med tillkännagivandet av en order från en ny svensk kund inom fordonsindustrin. Som framkommit under året, befinner vi oss i samtal med ett antal potentiella kunder om en rad projekt i olika faser. Baserat på vår erfarenhet från 2015, är vi mycket nöjda med den övergripande utvecklingen av bolaget. Samtidigt har vi insett att säljcykeln för våra system är längre än vad vi ursprungligen förväntat, eftersom det varierar från sex till arton månader. När vi ser framåt på 2016 beräknar vi att Q4 kommer att vara vårt första lönsamma kvartal. Vidare finner vi det realistiskt att skjuta upp vår milstolpe rörande intäkter på 100 miljoner kronor på årsbasis till 2018, som också kommer att bli det år då vi räknar med att passera 200 installationer.

Med vår unika teknologi och en sund balansräkning förväntar vi oss att 2016 kommer att vara ett händelserikt år på vår resa mot att sätta vårt bolag på kartan som ett välrenommerade bolag bland europeiska tillverkare.

Jakob Kesje
VD, IVISYS AB

Fullständig bokslutskommuniké för 2015

IVISYS fullständiga bokslutskommuniké för 2015 finns tillgänglig bolagets hemsida: ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.