Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-04-29

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl. 13:00-14:00 på Restaurant Långa Bryggan, Föreningen Bjerreds Saltsjöbad i Bjärred. Inregistrering inleds kl. 12:45.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 21 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (tisdag den 21 maj 2019), till adress IVISYS AB, Smedjevägen 2B, SE-230 53 Alnarp eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska deltagaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats www.ivisys.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd tisdag den 21 maj 2019 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Bemyndigande om nyemission av upp till 2 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner
 9. Ändra bolagets säte från Lomma kommun till Stockholms kommun (ändring i bolagsordning).
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslutsförslag i korthet

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Jakob Kesje ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8 – Bemyndigande om nyemission av upp till 2 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner.

Då bolaget har ett utestående lån på 4,5 MSEK som kan konverteras till aktier innan nästa årsstämma föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa ordinära bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp om 360 000 kronor. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Punkt 9 – Ändra bolagets säte från Lomma kommun till Stockholms kommun (ändring i bolagsordning).

Då bolaget har ledningen sittande i Stockholm, är det naturligt att flytta moderbolagets säte till samma adress som IVISYS i Stockholm, varför styrelsen föreslår ändring i bolagets bolagsordning, så att bolagets säte ändras från Lomma Kommun till Stockholms kommun.

För giltigt beslut kring ändring i bolagsordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, samt att inga suppleanter ska väljas. Bolagets styrelse har föreslagit att antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Styrelsen har föreslagit följande arvoden till styrelseledamöterna; Styrelsens ordförande föreslås därmed erhålla ett arvode om 120 000 kronor, övriga externa ledamöter 80 000 kronor per ledamot.
Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt förslaget uppgår till 280 000 kronor.
Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Styrelsen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Jakob Kesje och Mikael Sjöholm. Styrelsen har vidare föreslagit att Jakob Kesje fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

IVISYS AB:s valberedning har därutöver beslutat att föreslå Daniel Nyhrén Edeen (Athanase) och Frederik Schultz som nya styrelseledamöter.

Styrelsen har föreslagit nyval av Allians Revision & Redovisning AB, auktoriserad revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Peter Åsheim.

 

Handlingar m.m.

Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.ivisys.com, senast från och med måndagen den 6 maj 2019, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Alnarp i april 2019
Styrelsen

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, Ordförande IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

 

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industri produktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0 tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.