Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-04-14

[dropcaps2]A[/dropcaps2]ktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 10:00-12:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp. Inregistrering inleds kl. 9:30. Notera att datum för årsstämma ändrats.

Datum för årsstämma har ändrats från den 16 maj 2016, vilket var tidigare kommunicerat datum. Ändring av datum har skett med anledning av att den 16 maj 2016 är en helgdag i Danmark.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 6 maj 2016, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (fredag den 6 maj 2016), till adress IVISYS AB, Smedjevägen 2B, SE-230 53 Alnarp eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats www.ivisys.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd fredag den 6 maj 2015 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslutsförslag i korthet

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Lau Normann Jørgensen ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fortsatt fem, samt att inga suppleanter ska väljas.

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet av antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Styrelsen har föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat. Styrelsens ordförande föreslås därmed erhålla ett arvode om 137 500 kronor, övriga externa ledamöter 60 000 kronor per ledamot.

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt förslaget uppgår till 257 500 kronor.

Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Styrelsen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber, Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje. Styrelsen har vidare föreslagit att Lau Normann Jørgensen fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

Styrelsen har föreslagit omval av revisorer Mazars SET Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders Ekenberg.

Handlingar m.m.

Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.ivisys.com, senast från och med måndagen den 25 april 2016, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

Alnarp i april 2016
Styrelsen

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.