Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-09-06

Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 september 2018 kl. 10:00 på bolagets kontor, Smedjevägen 2b i Alnarp, Sverige. Registrering börjar kl. 9:45.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 19 september 2018, och dels anmäla sig till Bolaget senast onsdag den 19 september 2018.
  • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd onsdag den 19 september 2018 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på den extra bolagsstämman görs per post till IVISYS AB, IVISYS AB, Smedjevägen 2B, SE-230 53 Alnarp 49, eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats www.ivisys.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringsmän

4) Godkännande av dagordning

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Bemyndigande om nyemission av upp till 2 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner

7) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

6 – Bemyndigande om nyemission av upp till 2 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa ordinära bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

 

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp om 360 000 kronor. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

 

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

VISSA UPPGIFTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 060 533.

 

Alnarp i september 2018

Styrelsen

IVISYS AB (publ)

 

IVISYS VD CEO Mikael Sjöholm kommenterar

“Som vi tidigare meddelat har vi upptagit ett konvertibelt lån. Om långivarna skulle vilja konvertera lånet till aktier måste vi förbereda oss genom att ge styrelsen rätt att utfärda ett lämpligt antal aktier” säger Mikael Sjöholm

 

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

 

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018.

 

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.