Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-05-28

Idag, den 28 maj 2018, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Beslut om apportemission samt förvärv av aktier i Image Control Systems AB

Stämman godkände överenskommelsen mellan IVISYS AB och ett antal ägare i Image Control Systems AB avseende förvärv av samtliga aktier i Image Control Systems AB. IVISYS skall betala för aktierna i ICS Image Control Systems AB genom att nyemittera 1,2 miljoner aktier i IVISYS AB, och erlägga ett kontant belopp om 1,0 MSEK. Utöver köpeskillingen kan det under vissa förutsättningar tillkomma en tilläggsköpeskilling under 2019, vilken maximalt kan uppgå till 2,0 MSEK. Aktiespararna lade ner sin röst.

Stämman fattade beslut om nyemission av 1,2 miljoner aktier i IVISYS AB riktad till antal ägare i Image Control Systems AB, varvid aktierna i Image Control Systems AB skall tillskjutas som apportegendom.

Stämman beslutade att teckningskursen för de nyemitterade aktierna i IVISYS AB kommer bli genomsnittspriset på senaste handelsdag (fredagen den 25 maj 2018) motsvarande 5,16 SEK per aktie. Beräknat på den fastställda teckningskursen, blir det totala värdet av köpeskillingen 7,192 MSEK, varav värdet på aktierna i IVISYS beräknas till 6,192 MSEK.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med 216 000 kronor till 1 990 895,94 kr. Det totala antalet aktier uppgår efter emissionen till 11 060 533 st. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex i fortsättningen, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter väljs. Aktiespararna lade ner sin röst.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, uppgår till 257 500 kronor. Stämman beslutade vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber, Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje. Stämman beslutade nyval av Mikael Sjöholm som styrelseledamot. Aktiespararna lade ner sin röst.

Stämman beslutade om omval av revisor Mazars SET Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders Ekenberg.

 

Alnarp i maj 2018

Styrelsen

 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

 

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

 

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018.

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.