Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-05-12

Idag, den 12 maj 2016, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att att antalet styrelseledamöter ska vara fortsatt fem, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen.

Stämman beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat. Stämman beslutade att styrelsens ordförande därmed ska erhålla ett arvode om 137 500 kronor, övriga externa ledamöter 60 000 kronor per ledamot. Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, uppgår till 257 500 kronor.

Stämman beslutade vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber, Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje. Stämman beslutade vidare att Lau Normann Jørgensen fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisor Mazars SET Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders Ekenberg.

Alnarp i maj 2016
Styrelsen

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.