Idag, den 25 februari 2015, inleds teckningstiden i IVISYS emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 12 mars 2015. Vid fulltecknad emission tillförs IVISYS cirka 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader genom aktier i ett första skede. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 7,8 miljoner kronor i ett senare skede. Totalt kan bolaget tillföras cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. IVISYS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 63 procent av den initiala emissionslikviden.

IVISYS AB – automatisk kvalitetskontroll till tillverkningsindustrin

IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns. Bolagets initiala fokus är den europeiska fordonsindustrin, som består av drygt 3 000 tillverkare. Till denna målgrupp kan bolaget erbjuda ett kvalitetskontrollsystem som är anpassat till täta produktbyten.

Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, hårdvara och mjukvara, som utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. IVISYS visionssystem säkrar att IVISYS kunder kan leverera produkter utan fel, vilket har ett stort värde för IVISYS målgrupp. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. IVISYS skalar på så vis bort en stor kostnad för kunden då traditionella kvalitetskontrollsystem inte kan ändras utan att en specialist kallas in. Förutom den direkta konsultkostnaden sparar kunden också värdefull produktionstid.

Motiv för emission och planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

IVISYS genomför nu en emission av units inför planerad listning på First North. Emissionen omfattar initialt högst cirka 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader samt vid fullt nyttjande av vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner ytterligare cirka 7,8 miljoner kronor före emissionskostnader, totalt (aktier och teckningsoptioner) högst cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera utökning av personalstyrka, marknadsföring och säljaktiviteter, partnersamarbeten samt finjustering/optimering av produkten.

IVISYS har inlett listningsprocessen hos Nasdaq First North i Stockholm. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel bli den 13 april 2015.

Teckningsförbindelser

Ivisys har erhållit cirka 7,7 miljoner kronor i teckningsförbindelser, motsvarande cirka 63 procent av den initiala emissionslikviden.

VD Jakob Kesje kommenterar

– ”Vi har hittat vår nisch i att erbjuda mindre tillverkare ett tillförlitligt kvalitetskontrollsystem. Genom emissionen avser vi tillföra bolaget kapital för att utöka personalstyrkan, marknadsförings- och säljinsatserna för att i förlängningen öka tillväxttakten.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 februari – 12 mars 2015.

Teckningskurs: 14,00 kronor per unit.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 740 000 aktier och högst 870 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Den initiala emissionslikviden uppgår till cirka 12,2 miljoner kronor och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs IVISYS ytterligare cirka 7,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Antal aktier innan nyemission: 5 000 000 aktier.

Värdering (pre-money): 35 miljoner kronor.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att upptas till handel på First North från och med den 13 april 2015. Sista dag för handel beräknas vara den 25 april 2016. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 13 april – 27 april 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 27 april 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från bolaget deltaga vid ett antal investerarträffar och en lunchträff för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring, på lunchträffen bjuds på lunch. För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna och lunchträffen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon 0431-47 17 00.

• 2015-03-02 kl. 18.00-20.00, investerarträff, KromannReumert, Sundkrogsgade 5, Köpenhamn
• 2015-03-04 kl. 17.00-19.00, investerarträff, Brandruodam hallerne, Kolding
• 2015-03-05 kl. 17.00-19.00, investerarträff, Hotel La Tour, Randersvej 139, Århus
• 2015-03-06 kl. 12.00-13.30, lunchträff, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
• 2015-03-09 kl. 11.30-12.00, investerarträff, Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm
• 2015-03-10 kl. 18.00-21.00, investerarträff, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till IVISYS i samband med emissionen och den planerade listningen på Nasdaq First North i Stockholm.

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning via bolagets (www.ivisys.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.com) respektive hemsidor.

För frågor rörande emissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com