Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-08-12

IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det japanska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka i stora bilddatabaser, vilket är värdefullt även på andra områden inom bildbehandling utöver det område som IVISYS fokuserar på idag. Utöver Japan är patentet godkänt i  Danmark och USA.

CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

”Vi är mycket nöjda med detta godkännande från det japanska patentverket. Patentet bekräftar att vår syn på bildbehandling verkligen är innovativ. Genom patentet, vilket är vårt första godkända patent i Japan, står vi i ett än starkare läge när det gäller att säkra våra immateriella rättigheter över hela världen.”

Under 2015 beviljades IVISYS sina två amerikanska patent. Båda patenten används i IVISYS bildbehandlingsteknik som driver bolagets snabba och flexibla lösningar för automatiserad visuell kvalitetskontroll. Patentet, som nu blivit godkänt av det japanska patentverket, kan tillämpas för att förbättra ett brett spektrum av processer inom datorseende såsom mönsterigenkänning och innehållsbaserad bildhämtning i databaser.

”Även om IVISYS i dagsläget fokuserar på att expandera sin verksamhet i Europa är vår ambition att expandera utom Europas gränser i ett senare skede. Det är därför viktigt att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda vår immateriella egendom internationellt. Godkännandeprocesser för patent kan ta flera år och vi vill positionera oss på bästa möjliga sätt innan vi expanderar till nya marknader. Det godkända patentet i Japan är ett resultat av dessa ansträngningar”, kommenterar IVISYS:s CTO Moatasem Chehaiber vidare.

Det nu i Japan godkända patentet har tidigare godkänts i Danmark samt USA och ansökningar om godkännande av patentet har inlämnats i Europa, Kanada, Kina och Indien. Att skydda IVISYS:s immateriella rättigheter är en del av bolagets långsiktiga strategi.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta
Moatasem Chehaiber, CTO, IVISYS AB
Telefon: +45 31 70 31 38 / +45 30 32 89 64
E-mail: mc@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2016 kl. 08:30