Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-10-03

Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 9,86 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

IVISYS har fått ett genombrott på marknaden med ett flertal order från stora globala industriföretag inom senaste månaderna, så som GKN Sinter Metals i USA och LuK Schaeffler i Tyskland, vilka båda verkar som underleverantörer inom bilindustrin och till Atlas Copco i Belgien. Framgångarna är en följd av den försäljningsenhet Bolaget under senaste åren byggt upp som jobbar över norra och östra Europa. Försäljningsenheten har förutom dessa tagna orders lyckats skapa ett stort antal potentiella projekt. Genom det enträgna arbetet har IVISYS lyckats skapa sig ett namn inom visionsindustrin. Bolagets teknologi anses ligga på en väldig höga nivå, likvärdig med andra globala aktörer inom detta område, vilket inte mins syns genom erhållna prestigeorders.

För att förstärka den positiva utvecklingen bolaget är inne i behöver bolagets produktportfölj och kapacitet utökas. Nyemissionen genomförs i syfte att anställa ytterligare personal och för att ha resurser för utökade marknadssatsningar. Föreliggande emission syftar även till att säkerställa kapitalbehovet för att kunna hantera en snabb ökning av bekräftade ordrar.

Villkor för nyemissionen

– Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
– För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
– Emissionskursen är 5,00 SEK per aktie.
– Nyemissionen omfattar högst 1 972 106 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

– Teckningsperiod 16 oktober – 31 oktober 2017.
– Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 6 oktober 2017.
– Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 9 oktober 2017.
– Avstämningsdag är 10 oktober 2017.
– Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 31 oktober 2017.
– Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
– Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under perioden 16 oktober – 27 oktober 2017.
– Handel med BTA kommer att ske från och med den 16 oktober 2017 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2017.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras den 13 oktober 2017 på Bolagets hemsida www.ivisys.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.

Rådgivare

InWest Corporate Finance
Kärrastrandvägen 119
SE-451 76 UDDEVALLA, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som ersätter manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig väsentligt från gängse processer i användning av visionsystem idag. IVISYS kan nyttja kameror med hög upplösnings i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.