Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-10-24

Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 oktober 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget ca. 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

IVISYS är inne i en period av snabb expansion. På endast ett och ett halvt år har Bolaget byggt upp en framgångsrik försäljningsenhet, som jobbar över norra och östra Europa. De har lyckats skapa fler än 40 potentiella projekt, som tillsammans skulle inbringa mer än 20 MSEK, och får in ungefär 10 nya projekt i pipeline varje månad. Samtidigt har IVISYS lyckats skapa sig ett namn inom visionsindustrin. Bolaget blev utvalt som en av de tio främsta leverantörerna inom visionsbranschen av tidningen Manufacturing Tech Insights, från Kalifornien. Bolagets teknologi anses ligga på samma höga nivå som globala aktörer inom detta område, där dessa har årtionden av erfarenhet och tusentals anställda.

Föreliggande emission syftar till att säkerställa kapitalbehovet, så att Bolaget kan fortsätta expandera och starta nya försäljningsaktiviteter, för att därigenom öka sin marknadsandel i snabb takt, samtidigt som Bolaget är redo för att hantera en snabb ökning av bekräftade ordrar.

Villkor för nyemissionen

–    Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

–    För varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs fjorton (14) uniträtter för att teckna en (1) unit.

–    Varje unit består av två (2) aktier samt en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Ivisys AB, vid teckningsperiod i Juni 2017.

–    Emissionskursen är 13,00 SEK per unit.

–    Nyemissionen omfattar högst 500 000 units.

Tidsplan för nyemissionen

–    Teckningsperiod 7 november – 22 november 2016.

–    Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 31 oktober 2016.

–    Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 1 november 2016.

–    Avstämningsdag är 2 november 2016.

–    Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 21 november 2016.

–    Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–    Handel med uniträtter kommer att ske på under perioden 7 november – 18 november 2016.

–    Handel med BTU kommer att ske från och med den 7 november 2016 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av december 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras den 7 november 2016 på Bolagets hemsida www.ivisys.com  samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Rådgivare

InWest Corporate Finance
Museigatan 2
SE-451 50  Uddevalla, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016.