Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-02-24

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag, den 24 februari 2017, bokslutskommuniké för perioden från januari till december 2016. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.ivisys.com). Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 400 (1 150) KSEK.

– Rörelseresultatet uppgick till -10 680 (-7 148) KSEK.

– Resultatet per aktie uppgick till -1,25 (-0,86) SEK.

– Soliditeten uppgick till 85 % (94) %.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 183 (575) KSEK.

– Rörelseresultatet uppgick till -3 213 (-1 913) KSEK.

– Resultatet per aktie uppgick till -0,41 (-0,24) SEK.

Definitioner

– Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier per 2016-12-31.

– Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

– Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2016

– Under perioden 13-27 april 2016 äger nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 rum. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader. Bolagets totala antal aktier ökar i och med optionsnyttjandet med 96 535 aktier. VD och styrelseledamot Jakob Kesje nyttjar 50 000 teckningsoptioner av serie TO 1.

– Den 12 maj 2016 håller IVISYS årsstämma. Kommuniké från årsstämma finns publicerad på bolagets hemsida, ivisys.com.

– IVISYS meddelar i slutet av maj att bolaget levererat ett inspektionssystem till en svensk tillverkare specialiserad på svarvade produkter. Den aktuella kunden placerade utöver aktuell leverans även en uppföljningsorder.

– IVISYS meddelar även i slutet av maj att bolaget utvecklat en ny version av bolagets visionssystem IVISYS Pro och gjort det kommersiellt tillgängligt. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), precision på micronivå, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade kontroller.

– IVISYS berättar i juni att bolaget öppnat kontor och etablerat ett samarbete i Polen. Närvaron i Polen sker i samarbete med Marcoll S.C. Kontoret är baserat i ”Greater Krakow” vilket är ett område som omfattar ett stort antal underleverantörer till den europeiska fordonsindustrin.

– Den 15 juni meddelar IVISYS att de utökat sitt produktsortiment med en ny inspektionsstation. Den nya ”IVISYS Fastener Inspection Station” kan inspektera komplexa fästen och garantera att inga defekta delar finns i monteringsprocessen.

– I slutet av juni meddelar IVISYS att bolaget blivit listat av branschtidningen Manufacturing Tech Insights som en av de tio främsta branschleverantörerna. IVISYS blev utvalt tillsammans med bolag från USA och Schweiz.

– I juli meddelar IVISYS att bolaget etablerat partnerskap med slovakiska FMach S.R.O. (”FMach”) avseende marknadsföring av bolagets produkter. FMach kommer att marknadsföra IVISYS visionslösningar som även blir en del av FMachs produktkatalog.

– I augusti erhåller IVISYS en testorder från en global tillverkare av metallkomponenter. Ordern avser en lösning gällande en inspektionsstation för noggrann mätning av komponenter i serieproduktion.

– Den 12 augusti erhåller IVISYS ett officiellt godkännande av japanska patentverket avseende bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne.

– IVISYS anställer i augusti en ny CFO samt förstärker ingenjörsteamet med två nyanställda ingenjörer.

– I september erhåller IVISYS en order från en nordisk återförsäljare av hälsovårdsprodukter och mat. Ordern avser en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av exempelvis sprayhuvuden och skruvkorkar på plastbehållare.

– I slutet av september kallar IVISYS till extra bolagsstämma den 14 oktober 2016.

 – Den 14 oktober publicerar IVISYS kommuniké från extra bolagsstämma som hölls 14 oktober. För information kring fattade beslut, se kommuniké publicerad på bolaget hemsida (ivisys.com).

– IVISYS avlägger den 21 oktober en nulägesrapport.

– Den 24 oktober meddelar bolaget att de beslutat att genomföra en företrädesemission av units. Emissionen tillför vid fullteckning Bolaget cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader.

– IVISYS meddelar i slutet av november att företrädesemissionen av units övertecknades motsvarande en teckningsgrad om 225 procent.

– IVISYS beviljas officiellt patent i Kina för metoden ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”.

– IVISYS meddelar att den emission bolaget genomförde i november 2016 är registrerad hos Bolagsverket.

– IVISYS erhåller förstudieorder från IKEA i Kina. Ordern avser två förstudier; en gällande identifiering av defekter i svetsarna på insidan av metallrör och en gällande förmågan att identifiera repor på ytan av möbelinsatser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– IVISYS utser Larry Lind till bolagets COO (Chief Operating Officer). Den nya positionen har skapats för att stärka IVISYS omsättning och organisationsutveckling.

– IVISYS mottager en förstudieorder från Atlas Copco i Belgien.

– IVISYS meddelar att dotterbolaget IVISYS ApS uppnått sin första lönsamma månad under januari 2017.

– IVISYS publicerar en nulägesrapport gällande Bolagets pipeline.

För fullständig bokslutskommuniké, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports/

Investerarträffar 2017

IVISYS kommer att medverka på ett antal investerarträffar under 2017, både i Sverige och Danmark. Nedan listas investerarträffarna:

– 15 mars i Lund, anordnad av Aktiespararna

– 21 mars i Köpenhamn, anordnad av DAF

– 23 mars i Hvidovre, anordnad av IVISYS

– 19 april i Jönköping, anordnad av Aktiespararna

– 23 maj i Malmö, anordnad av Aktiespararna

– 13 juni i Aarhus, anordnad av DAF

– 19 september i Köpenhamn, anordnad av DAF

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.