Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-02-26

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 2 349 (400) KSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till -7 754 (-10 680) KSEK.
– Resultatet per aktie uppgick till -0,77 (-1,25) SEK.
– Soliditeten uppgick till 90 (85) %.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 32 (183) KSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till -2 967 (-3 213) KSEK.
– Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,41) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 860 533 aktier per 2017-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

 

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

”Verksamhetsåret 2017 har nu nått ett slut och det är tillfredsställande att konstatera att vi gjorde stora framsteg under 2017, inkluderat order från ledande globala företag. Q4-resultatet levde emellertid inte upp till våra förväntningar och det är därför glädjande att kunna meddela att vi hade ett lönsamt januari 2018 med en omsättning om 1,4 MSEK, vilka motsvarar cirka 58 procent av omsättningen för 2017.

Som jag nämnde i föregående kvartalsrapport är IVISYS övergripande utveckling positiv, vilket även bekräftas av intresset som jag erhåller när jag pratar både med existerande och potentiella kunder. I början av oktober 2017 beslutade styrelsen att, med stöd av bemyndigande vid extra bolagsstämma den 2 oktober 2018, genomföra en företrädesemission om cirka 9,9 MSEK. Intresset för företrädesemissionen var stort och företrädesemissionen övertecknades, likt våra tidigare företrädesemissioner.

När jag ser tillbaka på verksamhetsåret 2017 och perioden fram till och med nu, har Bolaget erhållit ett antal genombrottsorder från några stora kunder. Det är vår ambition att dessa kunder ska vara återkommande med betydligt större order för att möta deras behov för inspektionssystem på fler anläggningar. Genom den nyligen genomförda företrädesemissionen är vi finansiellt förberedda för ett sådant scenario och det känns bra att vara väl förberedda.

Vi arbetar även med att utveckla en SaaS (Software as a Service)-produkt, vilken kommer att ge IVISYS marknadsmöjligheter inom den så kallade integratörsmarknaden med försäljning till företag som levererar nyckelfärdiga kvalitetssäkringssystem. Genom att IVISYS programvara för visionslösning kan användas i kombination med många befintliga övervakningskameror och annan utrustning ger den flexibilitet vid integration av hårdvara från andra tillverkare. Det finns således stora möjligheter att öka IVISYS försäljning på detta sätt. Vi bedömer även försäljningsmarginalen som god när utvecklingen är slutförd.

Strax efter periodens utgång erhöll vi två nya order, dels från en kompressortillverkare i Belgien och dels från GKN i Italien. Bägge order var uppföljningsorder, där IVISYS sedan tidigare har levererat lösningar som varit kunderna tillfreds. Uppföljningsorder av denna karaktär visar att vi kan förvänta oss fler order från våra befintliga kunder eftersom kundnöjdheten är hög. Som en del av vår långsiktiga strategi har vi som mål att expandera vårt globala fotavtryck tillsammans med våra internationella kunder. Därför är det väldigt glädjande att se att ett mönster av upprepade köp nu börjar framträda. Det vittnar även om det faktum att våra produkter lindrar stora kvalitetsproblem, vilket gör det rimligt för tillverkare att investera i våra lösningar.

Att vi även tar orders från mindre företag visar på att vårt system är intressant vid tillverkning i kortare serier likväl som vid massproduktion.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot verksamhetsåret 2018. Vi bedömer att samtliga pusselbitar är lagda för ett framgångsrikt år genom etablerade samarbeten med globala koncerner, stärkt finansiell situation, skalbara systemlösningar och som tidigare nämnt starka resultat i januari. Tillsammans skapar detta en stark bas för ett lönsamt första kvartal, vilket skulle vara en viktig milstolpe för vår verksamhet.”

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

– IVISYS meddelar den 8 februari 2018 att Bolaget hade en lönsam månad under januari 2018 med inkommande intäkter om 1,4 MSEK under månaden. Omsättningen är väsentlig vid jämförelse mot den icke reviderade omsättningen för verksamhetsåret 2017, vilken är 2,4 MSEK.

– IVISYS erhåller den 12 januari 2018 en order från GKN Sinter Metals i Italien. Ordern avser ett komplett system för automatisk felupptäckt av metalldelar i hög hastighet. Det totala ordervärdet är om mer än 100 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.

– IVISYS meddelar den 10 januari 2018 att Bolaget har erhållit en tilläggsorder från en kompressortillverkare i Belgien. Ordern avser en skräddarsydd 3D-sensorlösning för inspektion av komplexa, rörliga metallobjekt. Det totala ordervärdet är cirka 40 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.

Väsentliga händelser under 2017 

Fjärde kvartalet

– Den 2 oktober 2017 hålls extra bolagsstämma i IVISYS AB. Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

– IVISYS meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 oktober 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

– Den 27 oktober 2017 lämnar IVISYS in en patentansökan till det svenska patent- och registreringsverket.

– Den 31 oktober 2017 avslutas teckningstiden i IVISYS nyemission. Nyemissionen tecknades till cirka 12,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 127 procent. Genom nyemissionen tillförs IVISYS cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Tredje kvartalet

– IVISYS meddelar den 7 augusti 2017 att Bolaget har erhållit en uppföljningsorder från en kompressortillverkare i Belgien, en marknadsledande leverantör av högeffektiva industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expanders. Ordern har ett värde över 70 000 EUR och bidrar till IVISYS Q3-resultat.

Andra kvartalet

– Den 27 april 2017 meddelar IVISYS att Bolaget har fått en order på ett inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer matförpackningar. Ordern har ett värde om cirka 40 000 EUR.

– IVISYS meddelar den 27 maj 2017 att Bolaget har utvecklat en ny version av visionssystemet IVISYS Pro. Den nya programversionen – IVISYS PRO III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), micronivåprecision, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade kontroller.

– IVISYS meddelar den 26 juni 2017 att Bolaget har mottagit en order avseende en inspektionsstation från GKN Sinter Metals i USA, en division under GKN Group, som är en global leverantör till fordonssektorn med över 150 fabriker och över 58 000 anställda globalt. Ordern gäller ett integrerat visionssystem och en inspektionsstation för feldetektering. Ordervärdet är över 75 000 EUR.

– Den 27 juni 2017 avslutas nyttjandeperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2. Genom nyttjandet av TO 2 nyemitteras 51 835 aktier och IVISYS tillförs därmed cirka 0,2 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om cirka 10,4 procent.

– IVISYS meddelar den 30 juni 2017 att Bolaget erhållit en order från Luk Schaeffler, en av de finaste globala leverantörerna till bilindustrin med huvudkontor i Tyskland. Med över 86 000 anställda över hela världen är Luk Schaeffler en viktig aktör på Bolagets fokusmarknad och har ett starkt arv av att leda sina segment. Ordern har ett värde över 15 000 EUR.

Första kvartalet

– Den 18 januari 2017 kungör Bolaget att en förstudieorder från en kompressortillverkare i Belgien har mottagits. Ordern har ett värde om mindre än 10 000 EUR.

– Den 22 februari 2017 meddelar IVISYS att dotterbolaget IVISYS ApS gjorde sin första lönsamma månad under januari 2017. Omsättningen för januari slutade på 727 000 SEK, medan det oreviderade resultatet uppgick till en EBIT om 73 000 SEK.

– Den 28 februari offentliggör IVISYS att Bolaget fått en order på en automatiserad lösning för klassificering av päls från Kopenhagen Fur, ett stort pälsauktionshus. Ordern har ett värde om 20 000 EUR.

För fullständig bokslutskommuniké, se https://ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.