Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-05-14

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)
– Rörelsens intäkter uppgick till 1 941 (1 052) KSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till -601 (-1 317) KSEK.
– Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,14) SEK.
– Soliditeten uppgick till 89,5 (89,2) %.

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 860 533 aktier per 2018-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under det första kvartalet

– IVISYS erhåller den 28 mars en kompletterande order från GKN Sinter Metals i Italien. Den kompletterande ordern avser en uppgradering av en hårdvarukomponent. Ordervärdet är om cirka 10 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.

– IVISYS beviljas i början av mars 2018 patent i Kanada för metod att hitta ”nearest neighbor”. Patentet omfattar ett unikt och extremt snabbt sätt att söka i stora databaser.

– IVISYS meddelar den 8 februari 2018 att bolaget hade en lönsam månad under januari 2018 med inkommande intäkter om 1,4 MSEK. Omsättningen är väsentlig vid jämförelse mot den icke reviderade omsättningen för verksamhetsåret 2017, vilken uppgick till 2,4 MSEK.

– IVISYS erhåller den 12 januari 2018 en order från GKN Sinter Metals i Italien. Ordern avser ett komplett system för automatisk felupptäckt av metalldelar i hög hastighet. Det totala ordervärdet är om mer än 100 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.

– IVISYS meddelar den 10 januari 2018 att bolaget har erhållit en tilläggsorder från en kompressortillverkare i Belgien. Ordern avser en skräddarsydd 3D-sensorlösning för inspektion av komplexa, rörliga metallobjekt. Det totala ordervärdet är cirka 40 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– IVISYS kallar den 27 april 2018 till årsstämma, vilken kommer att hållas den 28 maj 2018. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.ivisys.com).

– IVISYS meddelar den 23 april 2018 att bolaget, villkorat av beslut om apportemission på årsstämman 2018, förvärvar ICS Image Control Systems AB (”ICS”). ICS är ett lönsamt bolag verksamt inom kvalitetskontroll inom vision med leveranser till kunder i både Europa och USA.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

Det är spännande tider för IVISYS. Slutförandet av sammanslagningen med ICS Image Control Systems kommer att ge båda parter ett ordentligt lyft av våra gemensamma tillväxtmål. Från IVISYS perspektiv kan ICS Image Control System bidra med en rad värdefulla komponenter, såsom väletablerade relationer med stora företag som nöjda kunder (t.ex. Scania, Novel Biocare, Tetra Pak, IKEA och Nolato); Fördjupad teknisk expertis med ungefär 200 installationer under de senaste 8 åren; ytterligare ett antal beprövade standard-visionsinspektionssystem som kompletterar IVISYS produktutbud; en solid pipeline med projekt; och erfarna anställda med mer än 60+ år av kombinerad erfarenhet.

Medan ICS bidrar med mycket värde till IVISYS som beskrevs ovan, så är sammanslagningen mycket fördelaktig för båda parter. ICS kommer, som en del av det kombinerade företaget gynnas av tillgången till IVISYS unika IDE-mjukvara baserat på våra patent istället för att behöva förlita sig på begränsade tredjepartsmjukvaror. Dessutom kommer IVISYS finansiella bas att möjliggöra snabbare säljtillväxt av standardprodukterna som ICS tar med sig till det sammanslagna kombinerade företaget.

Med dessa synergier i åtanke, är det vår förväntan att vi snart kommer att se en snabbare tillväxt av vår topplinje, såväl som hälsosam utveckling av vår bottenlinje, med tanke på att vi kan kontrollera våra tillväxtkostnader bättre.

Effekten av sammanslaningen med ICS kommer enbart att vara delvis synlig i Q2 2018, då det officiella datumet för förvärvandet är den 28 maj, när årsstämman bekräftar sammanslagningen och aktier och handpenning överförs till säljarna.

Siffrorna för första kvartalet av 2018 visar att vi har dubblat vår omsättning sedan förra året och halverat förlusten, vilket utlösts av ett starkt januari 2018, där vi även kunde publicera ett positivt resultat för månaden. Redan under Q1 2018 hade vi nästan passerat vår topplinje för 2017. Återigen såg vi order från befintliga kunder under Q1, vilket försäkrar oss om att kunderna är nöjda med det vi levererar. Ekonomiskt bibehåller vi bra balans i våra kostnader och vi börjar nu fördela fler resurser mot leveranser och mindre till utveckling. Därefter bör balansen börja luta i en lönsam riktning.

När vi tittar på utfallet för resten av 2018, kommer det kombinerade företaget, när förvärvet är fullbordat, sikta på högre topplinjeresultat än tidigare och optimera utgången av våra sammantagna resurser och order-pipeline. Det säger sig själv att jag förväntar mig att det finansiella resultatet för 2018 kommer bli mycket bättre än förra året och förhoppningsvis kommer vi ha möjlighet att börja publicera riktlinjer med Q3-rapporten.

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

För fullständig delårsrapport, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018.

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.