Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-05-30

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till mars 2016. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)

– Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK (184).
– Rörelseresultatet uppgick till -2 011 KSEK (1 358).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,22).
– Soliditeten uppgick till 99,6 % (89,4).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 740 000 aktier per 2015-12-31. Notera att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 ägt rum efter periodens utgång, vilket innebär att antalet aktier ökat med 96 535 stycken. Det totala antalet aktier uppgår efter registrering hos Bolagsverket till 6 836 535 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

– Bolaget reviderade sina målsättningar den 15 februari 2016. IVISYS räknar med att Q4 2016 kommer att vara det första lönsamma kvartalet och räknar med att uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor år 2018, vilket också väntas bli det år då IVISYS passerar 200 installationer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Under perioden 13-27 april 2016 ägde nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 rum. Genom teckningsoptionerna tillfördes Bolaget cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader. Bolagets totala antal aktier ökade i och med optionsnyttjandet med 96 535 aktier. VD och styrelseledamot Jakob Kesje nyttjande 50 000 teckningsoptioner av serie TO 1.

– Den 12 maj 2016 hölls årsstämma i IVISYS. Kommuniké från årsstämma finns på Bolagets hemsida, www.ivisys.com.

– IVISYS kunde i slutet av maj meddela att Bolaget levererat ett inspektionssystem till en svensk tillverkare specialiserad på svarvade produkter. Den aktuella kunde placerade utöver aktuell leverans även en uppföljningsorder.

– Bolaget meddelade även i slutet av maj att man utvecklat och gjort en ny version av bolagets visionssystem IVISYS Pro kommersiellt tillgänglig. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), precision på micron nivå, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade kontroller.

För fullständig delårsrapport, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.