Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-05-15

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till mars 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.
Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)
– Rörelsens intäkter uppgick till 1 052 KSEK (0).
– Rörelseresultatet uppgick till -1 317 KSEK (-2 011).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,23).
– Soliditeten uppgick till 89,2 % (99,6).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier per 2017-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

– Den 11 januari 2017 meddelade IVISYS meddela att bolaget har utsett en COO, en position skapad för att stärka IVISYS omsättning och organisationsutveckling.
– Den 18 januari 2017 lät bolaget kungöra att de mottagit en förstudieorder från AtlasCopco, Belgien. Ordern har ett värde om mindre än 10 000 EUR och studien avses ske under första kvartalet 2017.

– Den 22 februari 2017 kunde IVISYS AB meddela att dotterbolaget IVISYS ApS gjorde sin första lönsamma månad under januari 2017. Omsättningen för januari slutade på 727 000 SEK, medan det oreviderade resultatet uppgick till en EBIT om 73 000 SEK.

– Den 23 februari 2017 delgav bolaget en marknadsuppdatering med fokus på bolagets nuvarande situation. Antalet potentiella projekt uppgick till 53 stycken, vars samlade potentiella värde kan komma att hamna på 2,7 MEUR. Bolagets ambition om att ha tio nya projektförslag ute för kund på månadsbasis är ihållande.

– Den 28 februari 2017 gick IVISYS ut med att bolaget fått en order på en automatiserad lösning för klassificering av päls från Kopenhagen Fur, ett stort pälsauktionshus. Ordern är tänkt att levereras under andra kvartalet 2017 och har ett värde om 20 000 EUR

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Den 27 april kallar IVISYS till årsstämma. Årsstämman kommer att hållas den 29 maj 2017. Kallelse finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.ivisys.com).

– Den 27 april meddelar IVISYS att bolaget har fått en order på ett inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer matförpackningar. Ordern har ett värde om cirka 40 000 EUR och förväntas bidra till IVISYS Q2-resultat.

För fullständig delårsrapport, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder tillverkare innovativa och förstklassiga kvalitetskontrollslösningar. IVISYS förmåga att utföra automatiserade kvalitetsinspektioner av rörliga objekt, baserad på omedelbar behandling av bilder i high-definition, ger tillverkare en enastående kombination av precis och snabb kvalitetskontroll. Genom förmågan att överträffa konkurrerande produkter i nyckelparametrar såsom fart, precision och flexibilitet, bygger IVISYS upp sin närvaro på den europeiska marknaden för fabriksautomation.