Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-10-21

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till september 2016. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.

Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30)
–    Rörelsens intäkter uppgick till 217 KSEK (575).
–    Rörelseresultatet uppgick till -7 467 KSEK (-5 235).
–    Resultatet per aktie uppgick till -0,84 SEK (-0,62).
–    Soliditeten uppgick till 57,3 % (93,8 %).

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)
–    Rörelsens intäkter uppgick till 50 KSEK (0).
–    Rörelseresultatet uppgick till -2 799 KSEK (-1 820).
–    Resultatet per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,20).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 836 535 aktier per 2016-09-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

“Vi har precis avslutat ett händelserikt kvartal och jag vill därför passa på att sammanfatta några av kvartalets händelser och hur den närmsta framtiden ser ut.

IVISYS har idag fler än 40 offerter på ute på marknaden, där projekten är olika nära utfall. Offerterna har ett värde om mer än 20 MSEK. Vi bedömer att alla aktuella offerter bör få ett utfall inom en 12 månaders period. Därtill tillkommer för närvarande ungefär 10 nya konkreta förfrågningar varje månad. Vi har därför förhoppningar om att IVISYS närmar sig marknadsgenombrott och att inflödet under Q4 kommer att visa detta med bolagets första kvartal med positivt resultat som följd.

IVISYS har länge arbetat för att skapa en bredare kunskap om bolaget på den europeiska marknaden för fordonsindustri, en mycket försiktig och konservativ marknad med en mycket stor potential för IVISYS produkter. Fordonsindustrin har emellertid likt hela tillverkningsindustrin en mycket lång försäljningscykel, där beslutsfasen är lång.

IVISYS befinner sig i förhandlande faser med flera potentiella kunder och för att bredda vår närvaro och hantera de ordrar som potentiellt kommer aktualiseras inom de närmaste 12 månaderna, har stämman genom extra bolagsstämma den 14 oktober bemyndigat styrelsen att i framtiden genomföra en nyemission om högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner.

Utvecklingen av standardlösningar som exempelvis vår ”IVISYS Fastener Inspection System” har varit positiv och utöver möjliga uppföljningsorder från initiala kunder, finns också flera andra potentiella kunder som efterfrågar liknande lösningar. I linje med detta, erhöll vi i augusti en testorder från en global tillverkare av metallkomponenter som avsåg en lösning baserad på vår produkt ”IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station”. Härutöver erhöll vi under slutet av september även en order avseende en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av exempelvis sprayhuvuden och skruvkorkar på plastbehållare.

Generellt finns det ett växande intresse för automatiserad visionskontroll inom alla producerande industrier och marknaden växer stärkt. Det finns analysinstitut som bedömer att marknaden för datorvision ska växa från 6,6 miljarder USD under 2015 till 48,6 miljarder USD 2022, varav robotvision och maskinvision bedöms utgöra cirka 20-22 % *. Vi upplever att det växande intresset bekräftas på marknaden och det blir särskilt synbart när vi deltar på mässor som senast vid MOTEK i Stuttgart. Den ökande efterfrågan är inte enbart hänförlig till stora marknader som den tyska, utan kommer även från snabbt växande marknader. Detta kan illustreras genom vårt samarbete med FMach, vilket är en slovakisk leverantör inom konsulttjänster, automation och ingenjörsarbete som marknadsför IVISYS visionslösningar.

Vi arbetar ständigt med att skydda våra immateriella rättigheter och patent är en del av vår långsiktiga strategi. I augusti erhöll vi ett officiellt godkännande från det japanska patentverket avseende ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data och ger IVISYS skydd för sin teknik avseende sökningar i stora bilddatabaser. Sedan tidigare har vi denna teknik patenterad i Danmark och USA och genom detta patent står vi i ett ännu starkare läge när det gäller att säkra våra immateriella rättigheter.

Avslutningsvis är det mycket glädjande att vi under Q3 fick plats på en lista över de 10 bästa ”machine vision”-leverantörerna baserat på tekniska lösningar. En lista som också inkluderade flera andra större aktörer.”

Jakob Kesje
VD IVISYS AB

*www.tractica.com

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

•    I juli meddelar IVISYS att Bolaget etablerat partnerskap med slovakiska FMach S.R.O. (”FMach”) avseende marknadsföring av Bolagets produkter. FMach kommer att marknadsföra IVISYS visionslösningar som även blir en del av FMachs produktkatalog.

•    I augusti erhåller IVISYS en testorder från en global tillverkare av metallkomponenter. Ordern avser en lösning gällande en inspektionsstation för noggrann mätning av komponenter i serieproduktion.

•    Den 12 augusti erhåller IVISYS ett officiellt godkännande av japanska patentverket avseende Bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne.

•    IVISYS anställer i augusti en ny CFO samt förstärker ingenjörsteamet med två nyanställda ingenjörer.

•    I september erhåller IVISYS en order från en nordisk återförsäljare av hälsovårdsprodukter och mat. Ordern avser en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av exempelvis sprayhuvuden och skruvkorkar på plastbehållare.

•    I slutet av september kallar IVISYS till extra bolagsstämma den 14 oktober 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•    Den 10-13 oktober medverkar IVISYS på MOTEK, en internationell handelsmässa för automatiserad produktion och tillverkning, i Stuttgart.

•    Den 14 oktober publicerar IVISYS kommuniké från extra bolagsstämma som hölls 14 oktober. För information kring fattade beslut finns kommunikén publicerad på bolaget hemsida.

•    IVISYS avlägger den 21 oktober en nulägesrapport.

För fullständig delårsrapport, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016.