Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-11-27

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag delårsrapport för perioden från januari till september 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)
– Rörelsens intäkter uppgick till 2 317 KSEK (217).
– Rörelseresultatet uppgick till -4 787 KSEK (-7 467).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,84).
– Soliditeten uppgick till 55,4 % (57,3).

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)
– Rörelsens intäkter uppgick till 746 KSEK (50).
– Rörelseresultatet uppgick till -1 363 KSEK (-2 799).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,32).

Definitioner
– Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 850 791 aktier för nio månader samt med 7 878 838 aktier för tredje kvartalet. Notera att IVISYS efter periodens utgång har genomfört en nyemission. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 9 860 533 stycken.
– Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
– Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

“Det tredje kvartalet har nu avslutats och med flera viktiga händelser i ryggen känns det roligt att sammanfatta det gångna kvartalet för IVISYS.

Först och främst vill jag poängtera att den övergripande utvecklingen är positiv: Vårt negativa kassaflöde minskar nu stadigt och vår ekonomi visar sig ha en positiv uppåtgående trend, vilket pekar på att vi möjligen kan nå nollpunkten redan under 2018. Vi har investerat i att bygga upp vårt säljteam samt verksamheten och det är glädjande att kunna presentera siffror som visar en stigande trend i vår ekonomi då de visas i en graf. Detta är givetvis enbart möjligt på grund av vår växande pipeline av pågående och potentiella projekt.

Ett av dessa projekt avser en order från Atlas Copco i Belgien. Ordern, vilken avser ett fullskaligt system för kvalitetskontroll i en belgisk fabrik, hvilket var ett direkt resultat av den framgångsrika förstudieorder som vi erhöll i början av året. Vi är mycket nöjda med denna order eftersom Atlas Copcos beslut baseras på en mycket grundlig och djupgående utvärdering av IVISYS Pro-systemet. Som marknadsledare har Atlas Copco hög fokus på kvalitet och vi ser ordern som en kvalitetsstämpel för vårt system. Ordern från Atlas Copco kan komma att bli en referensorder för IVISYS eftersom ordern visar för kunder i Atlas Copcos storlek att vår teknologi har högsta kvalitet och klarar de höga krav som ställs.

I syfte att förstärka den positiva utvecklingen som vi just nu upplever beslutade styrelsen därför i början av oktober att, med bemyndigande från extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om cirka 9,9 MSEK. Nyemissionen, vilken tecknades motsvarande en teckningsgrad om cirka 127 procent, genomfördes i syfte att anställa ytterligare personal och för att ha resurser för utökade marknadssatsningar. Nyemissionen syftade även till att säkerställa kapitalbehov för att kunna hantera en snabb ökning av bekräftade order. Emissionslikviden kommer således att möjliggöra för IVISYS att bygga vidare på den positiva utvecklingen och finansiera den marknadsexpansion som fortlöper i dagsläget. IVISYS har kunder som Atlas Copco, IKEA, GKN och Schaeffler Group i ryggen och det känns därför glädjande att genom emissionslikviden kunna fortsätta att aggressivt penetrera marknaden.

Vi arbetar löpande med att stärka vårt immateriella skydd och i oktober 2017 lämnade vi därför in en patentansökan till det svenska patent- och registreringsverket avseende ett ”System och Metod för optisk inspektion av ett objekt”. Patentansökan relaterar till ett system för optisk inspektion, vilket i allmänna termer tillhandahåller homogen belysning av objekt som förbättrar den övergripande noggrannheten av optiska inspektioner. Vår nya patentansökan täcker ett nytt sätt att montera ljuskällor på, vilket säkerställer en mer homogen belysning av objekt än som annars är möjligt. Vår patentportfölj växer stadigt och med denna nya ansökan går vi bortom att bara ha mjukvarurelaterade patent eftersom denna patentansökan avser byggandet av ren hårdvara. Efter ett eventuellt godkännande i Sverige avser vi att lämna in ansökan i fler länder.

Strax efter kvartalets utgång meddelande det mycket erkända marknadsanalysföretaget Frost & Sullivan att IVISYS vunnit Frost & Sullivans ”Entrepreneurial Company of the Year Award” på den europeiska marknaden för ”Machine Vision”-plattformen. Frost & Sullivan studier identifierade IVISYS som enastående i sin förmåga att skapa sig ett fotfäste som en innovativ leverantör av visionslösningar till tillverkningsindustrin i en tid där företagen går emot att nyttja ”Industrial Internet of Things (IIoT)” i sin process. Att få denna typ av uppmärksamhet är uppmuntrande och viktigt. Som rapporten påpekar passar våra produkter väl i utvecklingen av IIOT och vi ser fram emot att fortsätta växa som leverantör i detta utrymme.”

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

– IVISYS meddelar den 5 juli 2017 att det danska analysföretaget Aktieinfo ApS har släppt sin första analys av IVISYS. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida.

– IVISYS meddelar den 7 augusti 2017 att Bolaget har erhållit en uppföljningsorder från Atlas Copco i Belgien, en marknadsledande leverantör av högeffektiva industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expanders. Ordern har ett värde över 70 000 EUR och bidrar till IVISYS Q3-resultat.

– IVISYS meddelar att Bolaget har befordrat den regionala försäljningschefen David Joelsen till Chief Operations Officer (COO). David har varit med IVISYS sedan början av 2015, har tidigare erfarenhet av ledning och har tidigare ansvarat för att sälja IVISYS-lösningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Den 2 oktober 2017 hålls extra bolagsstämma i IVISYS AB. Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

– IVISYS meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 oktober 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

– Den 4 oktober 2017 meddelar marknadsanalysföretaget Frost & Sullivan att IVISYS vunnit Frost & Sullivans 2017 ‘Entrepreneurial Company of the Year Award’ på den europeiska marknaden för ”Machine Vision”-plattformen.

– Den 27 oktober 2017 lämnar IVISYS in en patentansökan till det svenska patent- och registreringsverket.

– Den 31 oktober 2017 avslutas teckningstiden i IVISYS:s nyemission. Nyemissionen tecknades till cirka 12,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 127 procent. Genom nyemissionen tillförs IVISYS cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig delårsrapport, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.