Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-08-27

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av halvårsrapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 679 (1 571) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 354 (-3 424) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,36) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 77,5 (47,0) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 738 (519) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 591 (-2 108) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,22) SEK.

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 060 533 aktier per 2018-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

 • IVISYS meddelar den 23 april att Bolaget, villkorat av beslut om apportemission på årsstämman 2018, förvärvar ICS Image Control Systems AB (”ICS”). ICS är ett lönsamt bolag verksamt inom kvalitetskontroll inom vision med leveranser till kunder i både Europa och USA.
 • Den 28 maj hålls årsstämma i IVISYS. Kommuniké med en sammanfattning av de beslut som fattades finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ivisys.com).
 • Ivisys AB förvärvade under kvartalet ICS Image Control Systems AB (namnändrat till IVISYS Sweden AB) med tillträde 2018-05-28. Köpeskillingen uppgår till 7.192 tkr varav 1.000 tkr kontant samt resterande del, 6.192 tkr som emission av 1.200.000 nya aktier i Ivisys AB.
 • Mikael Sjöholm tillträder som ny VD för IVISYS. Sjöholm var tidigare VD på ICS Image Control Systems AB, vilket förvärvades av IVISYS under det andra kvartalet 2018. Jakob Kesje tillträder som ny styrelseordförande för IVISYS.
 • IVISYS erhåller i slutet av maj en order från det svenska dotterbolaget till Octapharma, ett Schweizbaserat läkemedelsföretag. Ordern avser ett visionssystem som plockar, inspekterar och därefter sorterar föremål baserat på resultatet av inspektionen.
 • IVISYS erhåller i slutet av juni en order från det danska företaget LM Wind Power A/S, världens största tillverkare av rotorblad för vindturbiner. IVISYS har valts för att utveckla och framställa ett standardiserat och automatiserat visionsystem som ska användas av LM Wind Power A/S för inspektion av rotorblad på global nivå.
 • IVISYS erhåller i juni tre ytterligare order, bl.a. från de befintliga kunderna Atlas Copco samt TC Tech Sweden AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • IVISYS meddelar den 1 augusti att Bolaget ökar sitt rörelsekapital genom ett konvertibelt lån från en grupp privata svenska investerare. Lånet tillför bolagets kassa 5,0 MSEK (exklusive finansieringskostnader).

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar:

Det har varit ett händelserikt kvartal för IVISYS AB. Den allra största händelsen är att vi har tagit ett kraftigt kliv framåt genom förvärvet av ICS Image Control Systems AB (nu kallat IVISYS Sweden AB). Vidare har vi dessutom erhållit ett antal större ordrar från befintliga kunder som Atlas Copco och även erhållit ett antal nya kunder.

Förvärvet av IVISYS Sweden AB godkändes i slutet av maj 2018. Dagen efter att förvärvet av IVISYS Sweden AB blev klart, blev jag VD för IVISYS AB och vår förhoppning är att IVISYS AB genom detta förvärv kommer att öka omsättningen med cirka 50 procent under 2018 och cirka 100 procent under 2019. IVISYS Sweden AB är ett företag som jag grundade för åtta år sedan och som är verksamt inom kvalitetskontroll inom vision med leveranser till kunder i både Europa och USA. IVISYS Sweden AB har genomfört ett stort antall installationer de senaste åtta åren. IVISYS AB och IVISYS Sweden AB kompletterar varandra med respektive produktportföljer, kundbaser och offertstock.

Den tidigare VD:n för IVISYS AB, Jakob Kesje, tillträdde som ny styrelseordförande för Bolaget och är fortfarande verksam inom företaget såsom handelsrepresentant på hög nivå samt inom våra investerarrelationer med aktiviteter som företagspresentationer på investerarmässor.

Med den gemensamma erfarenheten som IVISYS ApS i Danmark och IVISYS Sweden AB samlat i ett företag, har vi nu intern expertis med många års erfarenhet som täcker hela värdekedjan från patenterad mjukvaruutveckling till mekanisk ingenjörskonst och kundtjänst. Vi arbetar nu på att dra ut fördelarna av synergier och skapa en ännu starkare produktportfölj samt serviceutbud och jag är fullt övertygad om att våra danska och svenska företag besitter en kombination av teknisk insikt och ledningsexpertis som kommer att säkra en lovande framtid för hela Bolaget.

Som ovan nämnt, har vi under kvartalet erhållit ett antal nya ordrar. I slutet av maj 2018 erhöll vi en order från det svenska dotterbolaget till Octapharma, ett Schweizbaserat läkemedelsföretag med ett stort antal fabriker globalt. Det är glädjande att erhålla en order från ett företag som Octapharma, eftersom läkemedelsindustrin är känd för att kräva bästa möjliga kvalitetsstandard. Vi ser fram emot att leverera en lösning till Octapharma som fullt ut motsvarar deras höga förväntningar. Vidare erhöll vi i juni 2018 tre ytterligare ordrar. Den första ordern är till en ny kund där vårt visionssystem kommer att vara en integrerad del av kundens tryckerimaskin och ska finnas på kundens alla nya maskiner. Den andra ordern är en upprepad order från TC Tech Sweden AB och den tredje ordern är en beställning av ett service- och supportkontrakt till Atlas Copco. IVISYS har härutöver även erhållit en order från det danska företaget LM Wind Power A/S.

Genom det nyligen genomförda förvärvet och de nya ordrar som vi har erhållit så har vi byggt upp en stark grund och jag förväntar att vår utvecklingskurva kommer att stiga under de kommande 12 månaderna.

I augusti tog vi också in nytt rörelsekapital från en grupp privata svenska investerare, då vi vill kunna fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga leveranstider till våra kunder samtidigt som vi ökar vår omsättning i snabba etapper. Det konvertibla lånet tillför bolagets kassa 5,0 MSEK, exklusive finansieringskostnader.

Det finns två anledningar till varför vi har valt att öka vårt rörelsekapital via ett konvertibelt lån. För det första har vi sedan förvärvet av IVISYS Sweden AB erhållit nya ordrar till ett värde av 3,0 MSEK inom loppet av en månad, jämfört med en omsättning på närmare 2,0 MSEK under hela 2017. För det andra förväntar vi oss att flödet av goda nyheter kommer att fortsätta under hela 2018. Detta har dock inte medfört några betydande förändringar i vår aktiekurs, så för att undvika en onödig utspädning bland våra befintliga aktieägare genom att emittera nya aktier har vi valt att öka vårt rörelsekapital via ett låneavtal. Ifall lånet konverteras kommer en extrastämma att äga rum för att formalisera den möjliga riktade emissionen.

Jag förväntar att andra halvåret skall övergå detta första halvår väsentligt gällande båda omsättning som resultat, som redan visat en ökning i omsättning på 134 % och en förbättring av resultatet med 31 % mot föregående år. Förväntningen är att vid rapporten för kvartal 3, ytterligare i detalj beskriva förväntningarna på framtiden.

Slutligen skulle jag vilja tacka styrelsen för dess förtroende att låta mig leda IVISYS framåt mot en kontinuerlig tillväxt.

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

 

För fullständig halvårsrapport, se https://investor.ivisys.com/interim-reports.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018.

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.