Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-08-26

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag halvårsrapport för perioden från januari – juni 2016. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.

Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30)

– Rörelsens intäkter uppgick till 167 KSEK (575).
– Rörelseresultatet uppgick till -4 668 KSEK (3 415).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,42).
– Soliditeten uppgick till 86,4 % (95).

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)

– Rörelsens intäkter uppgick till 167 KSEK (391).
– Rörelseresultatet uppgick till -2 657 KSEK (1 689).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,20).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6.764.534 1:sta halvåret / 6.788.268 2:a kvartalet.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

– Under perioden 13-27 april 2016 ägde nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 rum. Genom teckningsoptionerna tillfördes bolaget cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader. Bolagets totala antal aktier ökade i och med optionsnyttjandet med 96 535 aktier. VD och styrelseledamot Jakob Kesje nyttjande 50 000 teckningsoptioner av serie TO 1.

– Den 12 maj 2016 hölls årsstämma i IVISYS. Kommuniké från årsstämma finns på bolagets hemsida, www.ivisys.com.

– IVISYS kunde i slutet av maj meddela att bolaget levererat ett inspektionssystem till en svensk tillverkare specialiserad på svarvade produkter. Den aktuella kunden placerade utöver aktuell leverans även en uppföljningsorder.

– Bolaget meddelade även i slutet av maj att man utvecklat en ny version av bolagets visionssystem IVISYS Pro och gjort det kommersiellt tillgängligt. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), precision på micronivå, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade kontroller.

– IVISYS berättade i juni att de öppnat kontor och etablerat ett samarbete i Polen. Närvaron i Polen sker i samarbete med Marcoll S.C. Kontoret är baserat i ”Greater Krakow” vilket är ett område som omfattar ett flertal underleverantörer till den europeiska fordonsindustrin.

– Den 15 juni meddelade IVISYS att de utökat sitt produktsortiment med en ny inspektionsstation. Den nya ”IVISYS Fastener Inspection Station” kan inspektera komplexa fästen och garantera att inga defekta delar finns i monteringsprocessen.

– I slutet av juni meddelade IVISYS att bolaget blivit listat av branschtidningen Manufacturing Tech Insights som en av de tio främsta branschleverantörerna. IVISYS blev utvalt tillsammans med bolag från USA och Schweiz.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– I juli meddelade IVISYS att bolaget ingått ett formellt partnerskap med det slovakiska bolaget FMach S.R.O.

– IVISYS meddelade i juli att bolaget erhållit en testorder från en global tillverkare med huvudkontor i Japan.

– I augusiti erhöll IVISYS patent i Japan för sin metod ” Method and Device for Finding Nearest Neighbor”.

– IVISYS meddelade i augusti att bolaget anställt en ny CFO samt två nya ingenjörer.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

Andra kvartalet är nu avslutat och jag tar därför tillfället i akt att sammanfatta det gångna kvartalet och det första halvåret. Inledningsvis kan jag meddela att hela styrelsen fick fortsatt förtroende och omvaldes vid årsstämman den 12 maj 2016.

För ett år sedan noterades IVISYS på Nasdaq Stockholm First North. I samband med vår notering genomfördes en lyckad emission av units. De teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med emissionen nyttjades mellan 13-27 april 2016. IVISYS totala aktier ökade i och med optionsnyttjandet med 96 535 aktier och Bolaget tillfördes 0,9 MSEK före emissionskostnader.

Jag vill också berätta att vi valt att öppna ett kontor i Polen samt etablerat ett samarbetsavtal med det polska bolaget Marcoll S.C. Öppningen av kontoret i Polen skedde i nära samarbete med Marcoll S.C. Vårt nya kontor ligger i Krakow-området, vilket är ett område där ett flertal underleverantörer till fordonsindustrin är lokaliserade. Samarbetsavtalet med Marcoll S.C. innebär ett utbyte av tjänster där vi förser Marcoll S.C. med visionssystemlösningar och Marcoll S.C. förser oss med mekaniska lösningar. Den polska marknaden är viktig för oss på grund av den höga tätheten av bildelstillverkare och vi är därför mycket glada över denna expansion. Vi har även anställt en lokal försäljningschef som kommer att ta oss närmare våra slutkunder.

Det andra nyligen ingångna partnerskapet är med det slovakiska bolaget FMach S.R.O., som är en leverantör inom konsulttjänster, automation och ingenjörsarbete. FMach har sin bas i Zilina i Slovakien och kommer att vara formell leverantör av IVISYS produkter i Slovakien. Utöver att erbjuda IVISYS inspektionsstationer kommer FMach även att integrera IVISYS teknologi ihop med sina egna tillverkningssystem.

Båda våra nya partners har omfattande erfarenhet av automatiserad tillverkning och har en kundbas med ett stort behov av automatiserad kvalitetskontroll. Många av den europeiska bilindustrins underleverantörer finns i Centraleuropa – och genom FMach och Marcoll S.C. kommer vi således mycket närmre våra potentiella kunder.

Under det andra kvartalet har vi också levererat ett inspektionssystem till en svensk tillverkare specialiserad på svarvade produkter. Utöver det levererade inspektionssystemet placerade kunden även en uppföljningsorder. Det är glädjande att genomföra denna leverans – den belyser både vår förmåga att utföra flera komplexa inspektioner samt vår förmåga att driftsätta avancerade system. Uppföljningsordern kommer att levereras under det tredje kvartalet. Vi erhöll även en testorder från ett globalt företag med huvudkontor i Japan.

Stärkta av den ovan nämnda leveransen till den svenska tillverkaren har IVISYS nu utökat sitt produktsortiment med en ny inspektionsstation. Den nya stationen, kallad ”IVISYS Fastener Inspection Station”, är en station som kan inspektera komplexa fästen och garantera att inga defekta delar finns i monteringsprocessen. IVISYS Fastener Inspection Station är kapabel att hantera ett stort spektra av små objekt och kommer att vara till stor nytta för marknaden som har en stor efterfrågan på en inspektionsstation av denna typ.

Vi avslutade årets andra kvartal med en trevlig nyhet – att IVISYS i senaste utgåvan av Manufacturing Tech Insights blivit utvalt som en av de tio främsta leverantörerna inom visionsindustrin. Det gläder oss mycket att få den typen av erkännande. Lika glädjande är att vi har fått ett officiellt godkännande av det japanska patentverket av IVISYS patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Med ett sådant erkännande i ryggen och stärkt av det officiella godkännandet från det japanska patentverket samt ytterligare framsteg som bolaget nyligen tagit, ser jag med stor tillförsikt på framtiden för IVISYS.
Jakob Kesje, VD IVISYS AB

För fullständig halvårsrapport, se ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-08-26.

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.