IVISYS AB
556998-4981
2016-08-15

IVISYS AB (“IVISYS”) har under innevarande månad välkomnat ny personal, däribland en ny Chief Financial Officer (”CFO”). Den nytillträdde CFO:n – Vagn Svinding – kommer att ansvara för uppgifter vilka tidigare utförts av VD Jakob Kesje. Utöver tillsättandet av CFO har ingenjörsteamet stärkts av en ny visionsingenjör samt ytterligare en nyanställd ingenjör. IVISYS kapacitet att konstruera avancerade mekaniska system ökar således.

Vagn

CFO Vagn Svinding

IVISYS nya CFO, Vagn Svinding stärker bolaget vad gäller verksamhetsstyrning, kassaflöde och redovisning. Vagn Svinding har många års erfarenhet av ekonomihantering. CFO-tillsättandet medför att VD Jakob Kesje framgent kan fokusera ytterligare på kommersiell utveckling av bolaget.

IVISYS nya visionsingenjör Dennis Lundtoft kommer att arbeta med mjukvaruteamet och ingenjören Anders Olsen kommer hjälpa till att minska bolagets beroende av externa leverantörer avseende systemkonstruktion. Den nya personalen kommer att bidra till IVISYS fortsatta utveckling.

VD Jakob Kesje kommenterar

”Anställningen av en driven CFO medför att jag som VD kan ha ett större kommersiellt fokus och fokusera ytterligare på försäljning, där vår aktivitetsnivå är hög. Att vi rekryterar ny personal är ett resultat av en ökad efterfrågan och jag är övertygad om att samtliga nyanställda kommer att vara mycket värdefulla för IVISYS”, kommenterar VD Jakob Kesje.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2016 kl. 11:30.