Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2015-11-15

IVISYS offentliggör idag finansiell rapport för tredje kvartalet 2015 (2015-07-01 – 2015-09-30)/årets första nio månader (2015-01-01 – 2015-09-30).

Sammanfattning av kvartalsrapport

– Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till -1 820 KSEK.
– Resultatet per aktie uppgick till -0,27 SEK.
– Soliditeten uppgick till 94 %

IVISYS AB bildades den 16 december 2014 och har således inga jämförande siffror från föregående år (2014) att redovisa.

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 740 000 aktier per 2015-09-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

– IVISYS meddelade den 4 augusti 2015 att Bolaget ingått ett ömsesidigt partnerskap med Scape Technologies, som tillhandahåller lösningar för ”bin-picking”. Partnerskapet är en ömsesidig överenskommelse och täcker initialt Tyskland och Sverige.

– Den 13 augusti 2015 meddelade IVISYS att Holger Kämpfer anställts som Installation Manager, med ansvar för installation av IVISYS system hos kunder i Europa.

– I slutet av september meddelades att IVISYS och Scape Technologies presenterar tillsammans på Elmia-mässan i Jönköping i november. Bolagen presenterar resultatet av den gemensamma utvecklingsprocessen – en ”bin-picker”-robot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Den 1 oktober adderade IVISYS sales manager Giulio de Muro till Bolagets försäljningsteam. Giulio har lång erfarenhet av internatonell B2B-försäljning.

– I början av november meddelade Bolaget även att IVISYS erhållit patent från det amerikanska patentverket.

– IVISYS deltog under 11-13 november 2015 på Elmia-mässsan i Jönköping – en av norra Europas största mässor för leverantörer inom tillverkningsindustrin och dess kunder.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

Det tredje kvartalet 2015 har gått och jag skulle vilja ta tillfället i akt att sammanfatta de viktigaste resultaten under kvartalet och fram till idag.

Som ett ungt företag strävar vi ständigt efter att utveckla Bolaget på ett lämpligt sätt för att positionera oss på bästa möjliga sätt i syfte att uppnå långsiktig tillväxt. Därför är en av våra nuvarande huvudprioriteringar att se till att vi har rätt produktmix för marknaden. En annan prioritering är att skydda företagets immateriella tillgångar. Sedan föregående kvartal har vi gjort betydande framsteg avseende båda dessa områden.

I september kunde vi glädjande meddela att vi, tillsammans med vår samarbetspartner Scape Technologies, skulle presentera på Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping. På mässan, som ägde rum den 10-13 november, presenterade vi resultatet av vår gemensamma utvecklingsprocess – en så kallad ”bin-picker”-robot, benämnd IVISYS Robo Inspect, som kan förflytta ett föremål från punkt A till punkt B och i processen samtidigt kontrollera ämnet för korrekt montering och så vidare. Intresset för IVISYS Robo Inspect på mässan var starkt och produkten väckte stor uppmärksamhet från besökarna. Genom att lägga till IVISYS Robo Inspect till vår produktportfölj står vi nu i en ännu starkare position när vi adresserar potentiella kunder, eftersom IVISYS Robo Inspect kan ersätta både manuell kvalitetskontroll och manuell hantering av objekt. Parallellt med vår utveckling av IVISYS Robo Inspect har vi fortsatt processen när det gäller att kontrollera att våra andra lösningar möter marknadens behov. Vi gör detta genom att gradvis öka vår dialog med relevanta potentiella kunder och lämna projektförslag. För närvarande är vi samtal med en rad potentiella kunder när det gäller ett stort antal projekt i olika faser. Ett exempel på detta är vår leverans och installation av ett komplett visionsystem för kvalitetssäkring av en ytbehandlingsprocess av metallspolar för ett företag i södra Danmark.

När det gäller skydd av immateriella tillgångar passerade vi ytterligare en viktig milstolpe sedan föregående kvartal då US Patent and Trademark Office godkände vår patentansökan om vår unika “Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet täcker ett innovativt och mycket snabbt sätt att söka i stora bilddatabaser, vilket – naturligtvis – är värdefullt även i många andra marknadsområden inom bildbehandling än det område IVISYS fokuserar på idag. Vi är glada över att detta – vårt andra amerikanska patent – också klarat ansökningsprocessen utan anmärkning från myndigheterna. Våra två patents godkännande i landet med världens ledande ekonomi understryker vår tekniks höga nyhetsvärde och uppmuntrar oss också att söka skydd för våra immateriella tillgångar i andra delar av världen.

Förutom vårt fokus på att förbättra vårt produktutbud och skydda våra immateriella rättigheter har vi fortsatt att rekrytera passande personal till vårt team. Under kvartalet som har passerat har vi haft nöjet att utöka vårt team med Holger Kämpfer, som är vår nya Installation Manager. Holger anställdes i augusti och hans huvuduppgift är att förse IVISYS kunder med stöd när det gäller driftsättning och installation av inspektionssystem. Holger har mångårig erfarenhet inom branschen och passar väl in i vår organisation. Under oktober välkomnade vi också försäljningschef Giulio de Muro med ansvar för Beneluxländerna till vårt säljteam. Giulio har lång erfarenhet av internationell försäljning med fokus på affärsutveckling i Beneluxländerna.

När vi nu ser framåt kommer vi att fortsätta att sträva efter våra långsiktiga mål. När vi har fått en tillräcklig mängd feedback från marknaden som konfirmerar att vårt produkterbjudande matchar efterfrågan kommer vi successivt att öka vårt fokus på att skala upp verksamheten. Som vi tidigare har meddelat förväntar vi oss detta utvecklingssätt leder till att IVISYS når break-even under 2016. Vi följer vår plan och har stark tilltro till en ljus framtid för IVISYS!

Jakob Kesje
VD, IVISYS AB

Fullständig rapport för tredje kvartalet 2015

IVISYS fullständiga rapport för det tredje kvartalet 2015 finns tillgänglig bolagets hemsida: ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.