Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-04-27

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 11:00-12:00 i Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp. Inregistrering inleds kl. 10:30.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 22 maj 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (tisdag den 22 maj 2018), till adress IVISYS AB, Smedjevägen 2B, SE-230 53 Alnarp eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats www.ivisys.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd tisdag den 22 maj 2018 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Förslag till beslut om apportemission samt förvärv av aktier i Image Control Systems AB;

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslutsförslag i korthet

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Lau Normann Jørgensen ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 8 – Förslag till beslut om apportemission samt förvärv av aktier i Image Control Systems AB

IVISYS AB har ingått en överenskommelse med ett antal ägare i Image Control Systems AB avseende förvärv av samtliga aktier i Image Control Systems AB. IVISYS skall betala för aktierna i ICS Image Control Systems AB genom att nyemittera 1,2 miljoner aktier i IVISYS AB, och erlägga ett kontant belopp om 1,0 MSEK. Utöver köpeskillingen kan det under vissa förutsättningar tillkomma en tilläggsköpeskilling under 2019, vilken maximalt kan uppgå till 2,0 MSEK.

Styrelsen föreslår härmed att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av 1,2 miljoner aktier i IVISYS AB riktad till antal ägare i Image Control Systems AB, varvid aktierna i Image Control Systems AB skall tillskjutas som apportegendom. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna i IVISYS AB kommer att variera med IVISYS börskurs fram till tidpunkten for transaktionens genomförande. Räknat på börskursen vid senaste handel, den 20 april 2018, var det totala värdet av köpeskillingen 7,12 MSEK, varav värdet på aktierna i IVISYS beräknas till 6,12 MSEK.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 216 000,00 kronor till 1 990 895,94 kr. Det totala antalet aktier uppgår efter emissionen till 11 060 533 st. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex, samt att inga suppleanter ska väljas.
Bolagets styrelse har föreslagit att antalet av antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Styrelsen har föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat. Styrelsens ordförande föreslås därmed erhålla ett arvode om 137 500 kronor, övriga externa ledamöter 60 000 kronor per ledamot.
Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt förslaget uppgår till 257 500 kronor.
Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Punkt 11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber, Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje. Styrelsen har vidare föreslagit att Lau Normann Jørgensen fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

IVISYS AB:s valberedning har beslutat att föreslå Mikael Sjöholm som ny styrelseledamot.

Styrelsen har föreslagit omval av revisorer Mazars SET Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders Ekenberg.

Handlingar m.m.

Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.ivisys.com, senast från och med måndagen den 7 maj 2018, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Alnarp i april 2018
Styrelsen

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.