Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-05-29

Idag, den 29 maj 2017, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att att antalet styrelseledamöter ska vara fortsatt fem, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat. Stämman beslutade att styrelsens ordförande därmed ska erhålla ett arvode om 137 500 kronor, övriga externa ledamöter 60 000 kronor per ledamot. Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, uppgår till 257 500 kronor. Stämman beslutade vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber, Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje. Stämman beslutade vidare att Lau Normann Jørgensen fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisor Mazars SET Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders Ekenberg.

Alnarp i maj 2017

Styrelsen

 

 

Certified adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.