Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-10-14

Idag, den 14 oktober 2016, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bemyndigande om nyemission av upp till 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp om 270 000 SEK. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Hvidovre i oktober 2016
Styrelsen
IVISYS AB (publ)

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder tillverkare innovativa och förstklassiga kvalitetskontrollslösningar. IVISYS förmåga att utföra automatiserade kvalitetsinspektioner av rörliga objekt, baserad på omedelbar behandling av bilder i high-definition, ger tillverkare en enastående kombination av precis och snabb kvalitetskontroll. Genom förmågan att överträffa konkurrerande produkter i nyckelparametrar såsom fart, precision och flexibilitet, bygger IVISYS upp sin närvaro på den europeiska marknaden för fabriksautomation.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016.