Pressmeddelande

IVISYS AB
556998-4981
2015-03-16

Den 12 mars 2015 avslutades teckningstiden i IVISYS AB:s (”IVISYS”) emission av units inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. Den publika emissionen övertecknades nästan tvåfaldigt. Genom emissionen nyemitteras 1 740 000 aktier och 870 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Genom emissionen tillförs IVISYS cirka 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader och 435 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 16 mars 2015.

VD Jakob Kesje kommenterar

– ”Jag vill inleda med att hälsa våra många nya aktieägare välkomna som ägare i IVISYS. Vi är glada över det fantastiska utfallet i emissionen och vi ser fram emot att nyttja den likvid vi nu tillförs till att öka personalstyrkan, marknadsförings- och säljinsatserna för att i förlängningen öka tillväxttakten.”

Planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

IVISYS har inlett listningsprocessen hos Nasdaq First North i Stockholm. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel bli den 13 april 2015.

Teckning och tilldelning

Den publika emissionen i IVISYS tecknades till cirka 22,6 miljoner kronor inklusive teckningsåtagare, motsvarande cirka 185 procent. Totalt nyemitteras 1 740 000 aktier och 870 000 teckningsoptioner av serie TO 1. IVISYS tillförs genom emissionen cirka 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 0,8 miljoner kronor.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i IVISYS kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 6 740 000. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 1 213 200,00 kronor. Härutöver finns 870 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 13 april – 27 april 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 27 april 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com